VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 97, contains 97, 98, 124, 131, 132, 133, 227
id = 97, parent = 0, thread = 97, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vns_none_, ip = 58.186.1.151, time = 2005/09/13 (1126618016) ,
subject = Giới thiệu VietTUG ?, hits = 1663, karma = 0+0-,
nên giới thiệu và đề nghị trao đổi link với các site khác của cộng đồng IT VN:

www.diendantinhoc.org
www.vnoss.org
www.vnlinux.org
www.javavietnam.org
www.vnpro.org

www.webmaster.vn247.net
www.vncoder.net
www.hvaonline.net
www.vnsecurity.net
www.4down.net

www.quantrimang.com
www.vozforums.com
www.updatesofts.com
www.zidean.com
www.handheldvn.com
 
id = 98, parent = 97, thread = 97, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.159, time = 2005/09/14 (1126683193) ,
subject = Re:Giới thiệu VietTUG ?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác đã gợi ý rất nhiều địa chỉ...

Để trang web chạy trơn một chút, em sẽ giới thiệu đến cộng đồng IT!

 
id = 124, parent = 97, thread = 97, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.106, time = 2005/09/23 (1127489223) ,
subject = Re:Giới thiệu VietTUG ?, hits = 0, karma = 0+0-,
DONE:
www.diendantoanhoc.net (LINK_HERE=6599)
 
id = 131, parent = 124, thread = 97, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.147, time = 2005/09/25 (1127584854) ,
subject = Re:Giới thiệu VietTUG ?, hits = 0, karma = 0+0-,
http://vnpro.org (http://vnpro.org/forum/viewtopic.php?t=9275)
 
id = 132, parent = 131, thread = 97, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.147, time = 2005/09/25 (1127585002) ,
subject = Re:Giới thiệu VietTUG ?, hits = 0, karma = 0+0-,
http://empirics.net/ (http://www.empirics.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1926)
 
id = 133, parent = 132, thread = 97, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.147, time = 2005/09/25 (1127585213) ,
subject = Re:Giới thiệu VietTUG ?, hits = 0, karma = 0+0-,
http://diendantinhoc.net/ (http://www.diendantinhoc.org/forum/?act … 1023525667)
 
id = 227, parent = 133, thread = 97, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.71.149, time = 2005/10/21 (1129856464) ,
subject = Re:Giới thiệu VietTUG ?, hits = 0, karma = 0+0-,
http://www.diendanlinux.org/ ( LINK_HERE=153 )