VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 955, contains 955, 1000
id = 955, parent = 0, thread = 955, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/16 (1137346033) ,
subject = vnMiK là gì?, hits = 2404, karma = 0+0-,
VnMiK là bộ cài đặt miktex, editor, viewer,...

Người dùng chỉ cài đặt một lần là có đủ bộ để xài TeX, không cần quan tâm đến việc cấu hình.

Lựa chọn của VnMiK như sau:
- miktex (lõi)
- texniccenter (trình soạn thảo)
- vntex (hỗ trợ tiếng Việt cho TeX, bảng mã TCVN)
- adobe acrobat (trình xem PDF)
- gsview (trình xem PS)

Phần cơ bản của VnMiK khoảng 62MB (tương đối gọn).

Trong tương lai, VnMiK sẽ hỗ trợ LiveCD.
 
id = 1000, parent = 955, thread = 955, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.226.200, time = 2006/01/20 (1137751411) ,
subject = Re:vnMiK là gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
Thành viên đội phát triển:
- kyanh <kyanh/@/users.sarovar.org>
- texer <xyhanh/@/users.sarovar.org>