VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 950, contains 950, 1003, 1008, 1029, 1034
id = 950, parent = 0, thread = 950, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/14 (1137236526) ,
subject = linux: tài nhanh với wget, hits = 1789, karma = 0+0-,
Thay vì click để tải về, có thể dùng wget. Rất hay ở chỗ có thể chỉnh level và phần mở rộng của tập tin:

$ wget -r -l 2 -A ps,pdf http://foobar.org/


-r cho recursive (tìm kiếm trong thư mục hiện tại và các thư mục con
-l 2: mức 2, các cấp sâu hơn sẽ bị bỏ qua
-A ps,pdf: các tập tin có đuôi ps và pdf sẽ được tải, bỏ qua các kiểu đuôi khác
 
id = 1003, parent = 950, thread = 950, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/21 (1137791038) ,
subject = Re:linux: tài nhanh với wget, hits = 0, karma = 0+0-,
wget -r -l 2 -A ps,pdf http://foobar.org/
Có thể thêm như sau cho chắc ăn

wget -c -r -l 2 -A ps,pdf http://foobar.org/

-c : Continous - resumn if broken

NOTE:

Wget có bản chạy trên Windows,

download rất lì
 
id = 1008, parent = 1003, thread = 950, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.4, time = 2006/01/22 (1137933121) ,
subject = Re:linux: tài nhanh với wget, hits = 0, karma = 0+0-,
Cụ ơi, có phải là dùng -c khi đang ở lần gọi thứ >1? Nghĩa là lần đầu tiên thì tham số đó sẽ sinh ra lỗi í
 
id = 1029, parent = 1008, thread = 950, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.67.144, time = 2006/01/24 (1138063480) ,
subject = Re:linux: tài nhanh với wget, hits = 0, karma = 0+0-,
No, mình dùng theo thói quen, cứ -c ào ào.

Bí mật: Hồi nớ chưa có ADSL ở nhà, mình hay ra tiệm internet nọ. Dòm chừng đến khi đông máy, mình vô ngồi cái máy 'chủ' (không logout) xin check meo 5 phút. Lén lút wget....(batch file)

Chiều đến, lại ra check meo 5 phút, chép dữ liệu về, một cái flash không đủ. Cộng cả hai lần: 1.000 (bằng chữ: một nghìn đồng)

Đó là giai thoai về wget -c -r -A
 
id = 1034, parent = 1029, thread = 950, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.156, time = 2006/01/24 (1138097726) ,
subject = Re:linux: tài nhanh với wget, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
Đó là giai thoai về wget -c -r -A
Bác kể luôn giai thoại về cái HDD đi: chuyện lấy búa cao su đập cho nó hư ấy mà.

Buôn bán với bác Long chỉ có sập tiệm! Thua!