VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 942, contains 942, 1080
id = 942, parent = 0, thread = 942, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = vnmik (guest), ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/14 (1137233369) ,
subject = VnMiK: dùng PDF, PS Viewer gì?, hits = 1317, karma = 0+0-,
Xin chào.

Trong VnMiK cài sẵn PDF và PS Viewer. Hiện bản 1.4 dùng Adobe Acrobat Reader ( khá nặng ) và GSView ( không miễn phí ).

Các bác có lời khuyên nào cho /me kô?
 
id = 1080, parent = 942, thread = 942, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.99.197, time = 2006/01/30 (1138611786) ,
subject = Re:VnMiK: dùng PDF, PS Viewer gì?, hits = 0, karma = 0+0-,
PDF Viewer là nặng nhưng không ngại -- Chỉ cần dùng trình Speed Up Acrobat (hay dùng Acrobat Reader 7)

GSView là bảng shareware nhưng không hết hạn, chỉ phiền là một lần chạy phải click đóng một dialog box.
vanchutr