VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 880, contains 880
id = 880, parent = 0, thread = 880, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.1.171, time = 2006/01/09 (1136740724) ,
subject = Tiếng Việt UTF8, hits = 691, karma = 0+0-,
Tôi xin giới thiệu một ví dụ về UNICODE (UTF8)

1. File nguồn:
\documentclass{article}
%\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{ucs}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam,english]{babel}
\newcommand\vietnamtext[1]{\foreignlanguage{vietnam}{#1}}
\begin{document}

\begin{center}\vietnamtext{
\textbf{\huge Nhớ \ldots Quên \ldots}\\
\bigskip
\today.\\
\bigskip
$\heartsuit$$\heartsuit$$\heartsuit$
}
\end{center}

%\end{document}

\begin{center}

\vietnamtext{ %
Khi bước vào yêu học chữ nhớ\\
Mới học mà sao đã nhớ rồi???\\
Nhớ người da diết, đêm không ngủ\\
Để mặc thời gian chầm chậm trôi\\
\bigskip
Khi bước vào yêu học chữ thương\\
Thương hoài hình bóng một người dưng\\
Chẳng quen, chẳng biết người ta rõ\\
Lại mãi dấn thân chốn tình trường\\
\bigskip
Khi bước vào yêu học chữ khờ\\
Nguyện trao người trọn mối tình thơ\\
Hận ta lúc ấy sao dại thế?\\
Để giờ thương nhớ mãi người xưa\\
\bigskip
}

\end{center}
\end{document}
%%%%%%%%%%%%%%%%%


2. Các bạn thử dịch xem

3. Có gì sai sót xin góp ý.

4. Cám ơn tác giả bài thơ trong ví dụ.

vanchutr_at_yahoo_com