VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 87, contains 87
id = 87, parent = 0, thread = 87, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126350386) ,
subject = MetaPost: biên dịch tập tin \'foo.mp\', hits = 484, karma = 0+0-,
Giả sử ta có tập tin foo.mp. Hãy làm theo các bước sau để có được hình vẽ

Windows

* mở 'command.com' tại thư mục chứa tập tin foo.mp
* chạy lần lượt ( dấu $ chỉ dấu nhắc của DOS)
$ echo \relax > tmp.aux
$ mptotex.exe foo.mp > tmp.tex
$ echo e | latex.exe tmp.tex
$ dvitomp.exe tmp.dvi foo.mpx
$ mp.exe -halt-on-error foo.mp


*nix

$ echo '\relax' > tmp.aux
$ mpto -tex foo.mp > tmp.tex
$ echo e | latex tmp
$ dvitomp tmp.dvi foo.mpx
$ mpost -halt-on-error foo.mp


Bạn sẽ có được các hình vẽ foo.1, foo.2,... là các hình PS. Có thể xem chúng bằng chương trình ghostview và có thể nạp vào tài liệu tex!

Bạn có thể viết một script (*.bat hoặc *.sh) để công việc được nhẹ nhàng hơn!