VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 676, contains 676
id = 676, parent = 0, thread = 676, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 222.253.2.121, time = 2005/12/30 (1135932774) ,
subject = Cài đặt TeX-LaTeX, hits = 590, karma = 0+0-,
Tôi xin góp ý thêm về việc cài đặt TeX-LaTeX.

1. Dễ nhất là bạn dùng bản PCTEX của HàNội đã bẻ khoá?. Với bản này thì bạn có ngay Tiếng Việt.

2. Tôi đang dùng MikTeX nên tôi xin gợi ý thêm (đã có Kyanh hướng dẫn chi tiết). Tôi chỉ xin gợi ý thêm:

- Nên cài đặt minimum
- Thêm gói Tiếng Việt
- Tất cả đó là đủ cho bạn spoil.

3. Nếu bạn quen người nào đó đã dùng MikTeX thì xin chép nguyên thư mục làm việc của người đó sang máy mình và hỏi cách dùng (Vì thật ra ta không cần cài đặt MikTeX). Khi chép thì coi chừng thư mục localtexmf; sau khi chép bạn có thể xoá bỏ tất cả các file .PK trong thư mục này -- Nếu không xoá thì có thể ở máy bạn LaTeX không gọi các trình tạo font và YAP.EXE sẽ báolo64i và ta chẳng xem được gì cả.

4. Bạn (nếu được) download Protex -- tiện lợi nhất -- theo ý của tôi (cho việc cài đặt