VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 609, contains 609
id = 609, parent = 0, thread = 609, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.247.127, time = 2005/12/24 (1135366286) ,
subject = Jinglebell..., hits = 523, karma = 0+0-,
Chúc tất cả các bác có một Noel dzui dzẻ vẻ đáng nhớ!