VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 60, contains 60, 61, 62
id = 60, parent = 0, thread = 60, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/09 (1126282454) ,
subject = lỗi khi \'edit\' hoặc \'reply\', hits = 971, karma = 0+0-,
Chỉ để kiểm tra mà thôi

Edit: kyanh, at: 09/09/2005 18

Edit: kyanh, at: 09/09/2005 18
Edit: kyanh, at: 09/09/2005 18<br />Edit: kyanh, at: 09/09/2005 18
 
id = 61, parent = 60, thread = 60, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/09 (1126282626) ,
subject = Re:lỗi khi \'edit\' hoặc \'reply\', hits = 0, karma = 0+0-,
Khi trả lời, reply, thì các dấu slash trong bài cũ bị mất
 
id = 62, parent = 61, thread = 60, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/09 (1126283732) ,
subject = Re:lỗi khi \'edit\' hoặc \'reply\', hits = 0, karma = 0+0-,
chỉ dấu slash trong code box bị mất. Lý do? Rồi fix xong. Xem svn log