VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 592, contains 592, 616, 624, 626, 642, 643, 689, 3172, 3178, 3188, 3193
id = 592, parent = 0, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.144, time = 2005/12/22 (1135268086) ,
subject = chèn hình với wrapfig, hits = 4495, karma = 0+0-,
Chú thích cho gói wrapfig:

% cóp lại của bác hhp
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{wrapfig}
\begin{document}
Phần văn bản
\begin{wrapfigure}[7]{r}{.2\textwidth}
\includegraphics[totalheight=.2\textwidth]{hinh.eps}
\end{wrapfigure}
Phần văn bản...
\end{document}

Trong đó:

* [7] chỉ số dòng theo chiều đứng. Một phương trình được tính 3 dòng. Có thể bỏ qua tham số này. Con số này tìm được bằng cách mò mẫm, khi nào ưng í thì thôi!
* {r} có thể thay bởi {l} (chỉ vị trí left hoặc right)
* phần còn lại chỉ chiều rộng dành cho hình vẽ.

Hình chèn bởi wrapfigure không tự động canh chỉnh vị trí giống như khi dùng figure. Do đó, vị trí hình vẽ ưng ý nhất phải mày mò mới ra
 
id = 616, parent = 592, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/24 (1135422368) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã thử với ví dụ này, thắc mắc mà có ví dụ đi kèm thế này thì tốt quá

và ví dụ này mình gặp một vấn đề, đó là hình ảnh vượt quá lề bên phải. Làm sao để khắc phục điều này.
 
id = 624, parent = 616, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.7, time = 2005/12/24 (1135427033) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác lại đọc kô kỹ rồi! Mình đã nói là
kyanh:
Hình chèn bởi wrapfigure không tự động canh chỉnh vị trí giống như khi dùng figure. Do đó, vị trí hình vẽ ưng ý nhất phải mày mò mới ra
Thử giảm chiều rộng dành cho hình vẽ xem. Ví dụ thay .2\textwidth bởi 4cm chẳng hạn.

Chúc may mắn!
 
id = 626, parent = 616, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.70, time = 2005/12/24 (1135429106) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Mình đã thử với ví dụ này, thắc mắc mà có ví dụ đi kèm thế này thì tốt quá

và ví dụ này mình gặp một vấn đề, đó là hình ảnh vượt quá lề bên phải. Làm sao để khắc phục điều này.
1) Với ví dụ trên thì hình vượt quá lề bên phải là do chiều rộng của hình trong khai báo [totalheight=.2\textwidth] lớn hơn chiều rộng dành để chứa nó mà bạn đã khai báo trong {.2\textwidth}. Để khỏi bị tình trạng trên bạn sửa lại

+ Hoặc sửa lại [width=.2\textwidth] (lúc này coi chừng chiều cao của hình), lúc này ta quan tâm đến chiều rộng.

+ Hoặc là thay {.2\textwidth} bằng {0pt} , khi đó nó sẽ tự động dành đủ chiều rộng cho hình.

Nói chung là cứ sửa rồi biên dịch thấy ưng ý là dừng, hiển nhiên bạn phải hiểu ý nghĩa của các tham số trong môi trường wrapfig (xem multiple-span.txt)

2) Môi trường wrapfig chỉ đặt hình ở bên trái, phải của đoạn văn, không đặt ở giữa được (văn bản bao xung quang như trong MS Word). Bạn muốn đặt ở giữa có thể dùng các môi trường window, figwindow tabwindow trong gói picinpar cũng rất điệu nghệ.
 
id = 642, parent = 626, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/25 (1135513189) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Môi trường wrapfig chỉ đặt hình ở bên trái, phải của đoạn văn, không đặt ở giữa được (văn bản bao xung quang như trong MS Word). Bạn muốn đặt ở giữa có thể dùng các môi trường window, figwindow tabwindow trong gói picinpar cũng rất điệu nghệ.
Thật sự với những vấn đề này, vẫn mong là sẽ có những ví dụ cụ thể, khi đó mọi việc sẽ tốt hơn cho mình và mọi người Mong hhp cho một ví dụ cụ thể ve dùng gói này.
 
id = 643, parent = 642, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.52, time = 2005/12/25 (1135519302) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Thật sự với những vấn đề này, vẫn mong là sẽ có những ví dụ cụ thể, khi đó mọi việc sẽ tốt hơn cho mình và mọi người Mong hhp cho một ví dụ cụ thể ve dùng gói này.
Đây là một ví dụ, Cuong biên dịch thử "đẹp mê hồn". Thay các đối số sẽ thấy rõ mọi chuyện

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
%\usepackage{graphicx}
\usepackage{picinpar}
\usepackage{slashbox}
\begin{document}
\begin{window}[2,c,{
\begin{tabular}{|l|c|c|}
  \hline
  \backslashbox[.5cm]{$X$}{$Y$} &
  $y_1$ & $y_2$ \\
  \hline
  $x_1$ & $p_{11}$ & $p_{12}$ \\
  $x_2$ & $p_{21}$ & $p_{22}$  \\
  $x_3$ & $p_{31}$ & $p_{32}$  \\
  \hline
\end{tabular}
},{\hfill\texttt{Bảng phân phối}\hfill}]
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn. 
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
Văn bản cùng với đối tượng trên một đoạn văn.
\end{window}
\end{document}


Đối số 1: 2 là bắt đầu từ dòng thứ 3 chèn đối tượng (bỏ 2 dòng đầu)
Đối số 2: c là đặt đối tượng ở giữa (l,r)
Đối số 3: đối tượng đưa vào (hình,bảng,văn bản,...)
Đối số 4: phụ đề của đối tượng (không dùng thì cho nó là {})

Các môi trường figwindow tabwindow là giống như window, chỉ khác ở chỗ:
với figwindow sẽ xuất hiện \figurename cho đối tượng
với tabwindow sẽ xuất hiện \tablename cho đối tượng
 
id = 689, parent = 643, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.45, time = 2005/12/31 (1136033844) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn hhp nhiều nhé. Ví dụ này đúng là "đẹp mê hồn" như hhp đã nói. Đúng như cái mà mình cần về chèn hình.
 
id = 3172, parent = 689, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 58.186.63.116, time = 2006/12/23 (1166813306) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
\begin{window}[2,c,
 {\begin{tabular}{|l|c|c|}
  \hline
  \backslashbox[.5cm]{$X$}{$Y$} &  $y_1$ & $y_2$ \\
  \hline  $x_1$ & $p_{11}$ & $p_{12}$ \\
  $x_2$ & $p_{21}$ & $p_{22}$  \\
  $x_3$ & $p_{31}$ & $p_{32}$  \\ 
  \hline
\end{tabular}
},{\hfill\texttt{Bảng phân phối}\hfill}]
  Văn bản cùng với đối đoạn văn.
\end{window}
\end{document}


Xin cho hỏi số "2" gần chữ window có nghĩa là gì? Xin diễn đàn hướng dẫn cách dùng môi trường window ah?

from admin: vui lòng dùng môi trường code để gửi mã. quote chỉ để trích dẫn...
 
id = 3178, parent = 3172, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.228.254, time = 2006/12/23 (1166885103) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Môi trường windows thuộc gói picinpar. Ta sử dụng môi trường này để đặt một box (hộp văn bản ) vào trong văn bản, như hình ở cuối bài viết này. Cú pháp như sau:
\begin{window}%
  [3,c,%
  {text box},%
  {box caption}%
]
nội dung bao quanh box.
\end{window}

Trong đó, số 3 chỉ số dòng trước khi box của ta bắt đầu. Còn c chỉ để canh giữa. Các giá trị khác có thể là l (left) và r (right). Trong đoạn mã trên, {text box} chỉ nội dung của box ta cần chèn. Tiếp theo, {box caption} chỉ chú thích cho box, phần này có thể bỏ trống. Cuối cùng là nội dung bao quanh .

Ngoài ra còn có môi trường figwindow cũng của gói picinpar.

Hình minh họa:
http://sarovar.viettug.org/img/picinpar.png
http://sarovar.viettug.org/img/picinpar2.png
 
id = 3188, parent = 3178, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 210.245.31.18, time = 2006/12/30 (1167435443) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhân thấy Bác viettug cho tấm hình phân thành hai cột như trên, vậy xin hỏi làm cách nào để mình điều chỉnh khoảng cách giữa hai cột trong lệnh \twocolumn ạ?
 
id = 3193, parent = 3188, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.231.74, time = 2006/12/31 (1167511214) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ nên dùng gói multicol
2/
\setlength\columnsep{6mm}
\columnsep=10mm
\columnseprule=2pt