VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 53, contains 53
id = 53, parent = 0, thread = 53, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/08 (1126174255) ,
subject = làm đẹp, rõ bài viết, hits = 735, karma = 0+0-,
khi viết bài, hãy 'bôi đen' phần nào đó của bài viết và chọn một trong các biểu tượng trên ở trên khung viết vài.

* B: tô đậ, I: in nghiêng, U: gạch chân.
* Quote: khi bạn cần trích (một phần) bài viết, câu nói của người khác
* Code: nếu bạn muốn chèn một đoạn mã tex (xem ví dụ ở dưới)

Các lệnh tex (bắt đầu bằng dấu gạch nguọc) sẽ được tự động tô màu

Dưới đây là ví dụ về việc chèn mã nguồn tex:
\documentclass{article} % bài báo nhỏ
\usepackage[utf8x]{vietnam} % dùng utf8 nếu cần
\begin{document}
\title{tựa đề}
\author{tác giả}
\date{\today} ngày hôm nay
\end{document}


Bản hướng dẫn đầy đủ (tiếng anh) ở đây...