VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 524, contains 524, 526
id = 524, parent = 0, thread = 524, catid = 19, locked = 1, moved = 0,
userid = foo (guest), ip = 81.244.37.68, time = 2005/12/15 (1134650348) ,
subject = tên box, hits = 807, karma = 0+0-,
Người ta viết ConTeXt, chứ không phải là conTeXt như tên gọi của box này
 
id = 526, parent = 524, thread = 524, catid = 19, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.170, time = 2005/12/15 (1134663136) ,
subject = Re:tên box, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin cám ơn! Box này thiếu vắng hẳn một trụ cột!