VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5186, contains 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191
id = 5186, parent = 0, thread = 5186, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = black_mash, ip = 118.71.202.217, time = 2008/10/24 (1224841981) ,
subject = Đánh số công thức toán học, hits = 1241, karma = 0+0-,
Mình muốn đánh số từng dòng biểu thức trong đoạn lệnh sau:
$$(II)\left\{\begin{array}{ccl}
Ax = b\\ % ví dụ biểu thức này có nhãn là (3.4)
x \geqslant 0\\ % còn biểu thức này có nhãn là (3.5)
\end{array}\right.$$

thì phải làm như thế nào? hoặc có môi trường nào khác có thể đánh số được từng biểu thức một ko? (Trước các biểu thức này là dấu móc nhọn '{'). Mình đã thử môi trường cases nhưng cũng không biết làm sao cả!
^^ mong các bạn giúp đỡ.
 
id = 5187, parent = 5186, thread = 5186, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.152, time = 2008/10/24 (1224851508) ,
subject = Re:Đánh số công thức toán học, hits = 0, karma = 1+0-,
Bác có thể dùng gói cases. Đây là một ví dụ
\usepackage{cases}
......
\begin{subnumcases}{\sqrt{c+id}=}
 0                    & $w=0$ (case \ref{wzero})\\
 w+i\frac{d}{2w}      & $w \neq 0$, $c \geq 0$ \\
 \frac{|d|}{2w} + iw  & $w \neq 0$, $c < 0$, $d \geq 0$ \\
 \frac{|d|}{2w} - iw  & $w \neq 0$, $c < 0$, $d < 0$
 \end{subnumcases}
 
id = 5188, parent = 5186, thread = 5186, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = black_mash, ip = 118.71.202.217, time = 2008/10/25 (1224883046) ,
subject = Re:Đánh số công thức toán học, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn phuongnam nhưng ở đây mình muốn đánh nhãn riêng cho từng biểu thức chứ không phải nhãn theo nhóm kiểu 1, 1a, 1b (mình đã chạy thử ví dụ của bạn). Có bạn nào có cách khác không nhỉ?
 
id = 5189, parent = 5188, thread = 5186, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.152, time = 2008/10/25 (1224886006) ,
subject = Re:Đánh số công thức toán học, hits = 0, karma = 2+0-,
Dạ có ngay. có cả tham chiếu nữa nhé. Mà không biết đúng ý bác chưa nhỉ?
Của bác đây nè?
\begin{numcases}{f(x)=}
0,& \mbox{ nếu } $x>0$ \label{cases1}\\
1,& \mbox{ nếu } $x< 0$ \label{cases2}\\
a,& \mbox{ nếu } $x= 0$ \label{cases3}
  \end{numcases}

từ \eqref{cases1}, \eqref{cases2}.

Bác nhớ sử dụng thêm cái này (đặt trước \begin{document} nhé
\numberwithin{equation}{section}
\setcounter{tocdepth}{2}
 
id = 5190, parent = 5189, thread = 5186, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = black_mash, ip = 118.71.202.217, time = 2008/10/25 (1224899546) ,
subject = Re:Đánh số công thức toán học, hits = 0, karma = 0+0-,
^^ Cám ơn phuongnam nhiều! Mình làm được rùi. ^^
 
id = 5191, parent = 5190, thread = 5186, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.42.174, time = 2008/10/25 (1224953179) ,
subject = Re:Đánh số công thức toán học, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bạn phuongnamblack_mash về chủ đề này! Việc đánh số này rất có ích khi ta cần đánh số mỗi phương trình trong dạng toán hệ phương trình (rất thường gặp khi làm toán).