VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5146, contains 5146, 5148, 5149, 5150, 5151, 5156, 5157
id = 5146, parent = 0, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.167, time = 2008/10/15 (1224066723) ,
subject = Giúp dùm gói amsthm, hits = 1154, karma = 0+0-,
Mình có vấn đề này mong các bác giúp dùm. Trong môi trường chứng minh của gói amsthm thì cuối mỗi chứng minh nó có hình vuông báo hiệu hết phần chứng minh. Với các lệnh

\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\begin{document}
\begin{proof}
Đây là phần chứng minh, khi \textbf{không} sữ dụng gói \textbf{amsmath} thì dấu \textbf{qedsymbol} nằm cuối phần chứng minh
$$ 2+2=4 \qedhere $$
\end{proof} 
 \end{document}


Thì kết quả

<br /><a href=LINK_HERE
" src="
LINK_HERE
" />

Còn thi thêm gói amsmath vào thì không như ý muốn

\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
 \begin{proof}
Đây là phần chứng minh, khi  sữ dụng gói \textbf{amsmath} thì dấu \textbf{qedsymbol} \textbf{không} nằm cuối phần chứng minh
$$ 2+2=4 \qedhere $$ 
 \end{proof} 
 \end{document}


Thì kết quả

<br /><a href=LINK_HERE
" src="
LINK_HERE
" />

Có cách nào giải quyết vấn đề này với yêu câu sữ dụng được gói amsmath và marksymbol nằm cuối dòng trong mathmode
 
id = 5148, parent = 5146, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.41.48, time = 2008/10/16 (1224102327) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã dịch thử cả hai file mẫu của bạn (trong TeXLive) đều cho kết quả như nhau!!!!
 
id = 5149, parent = 5148, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 125.234.76.89, time = 2008/10/16 (1224106057) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình cũng có kết quả như thầy Chú
 
id = 5150, parent = 5146, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.238, time = 2008/10/16 (1224106503) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
peter:
Có cách nào giải quyết vấn đề này với yêu câu sữ dụng được gói amsmath và marksymbol nằm cuối dòng trong mathmode
Đổi thứ tự nạp các gói xem?
 
id = 5151, parent = 5150, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.45.207, time = 2008/10/16 (1224145437) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là các thử nghiệm của mình. Các bạn xem sao nhé.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\newtheorem{dinhli}{Định lí}
\parindent=0pt
\begin{document}
Sau đây là một số ví dụ của mình:\\

Ví dụ 1:   
\begin{dinhli} Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu? \qedsymbol
\end{dinhli}
Ví dụ 2:
\begin{dinhli} Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?  \qed
\end{dinhli}
Ví dụ 3:
\begin{equation}
\sin A +\sin B+ \sin C \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{2} \tag*{\qed}
\end{equation}
Ví dụ 4:
\begin{equation*}
\sin A +\sin B+ \sin C \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{2} \qed
\end{equation*}
Ví dụ 5: \\

Ta có: $\sin A +\sin B+ \sin C \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{2} \qed$
\end{document}
 
id = 5156, parent = 5151, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.238, time = 2008/10/16 (1224154546) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
dùng $...$ với \qedsymbol cũng hơi kỳ nhá!

lưu ý đến lệnh \qedhere
 
id = 5157, parent = 5150, thread = 5146, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.167, time = 2008/10/16 (1224155881) ,
subject = Re:Giúp dùm gói amsthm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn các bác, mình đã "xử lý" như ý rồi. Vậy thì có 2 cách ở đây là:
- Đổi thứ tự giữa gói amsmath và amsthm như cách của bác viettug
- Hoặc dùng \tag*{\qed} như cách của bác nqt