VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5121, contains 5121, 5122, 5124, 5125, 5126, 5134
id = 5121, parent = 0, thread = 5121, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = dnri, ip = 203.162.3.146, time = 2008/10/08 (1223483268) ,
subject = Cài font cho TexLive, hits = 1112, karma = 0+0-,
Kính chào mọi người!
Trước đây tôi dùng MikTeX trong Windows, mọi thứ đều ổn. Nhưng nay do yêu cầu công việc nên tôi phải dùng Linux (Tôi vừa cài Fedora 9). Tôi đã cài Texlive, nhưng khi tôi sử dụng gói Movie15 thì bị báo lỗi. Mong mọi ngừoi giúp đỡ.
Nhân thể, có ai biết cách cài thêm font (chẳng hạn như font thư pháp Hunglan) trong TexLive (Fedora) thi làm ơn giúp tôi với.
Xin cảm ơn!
 
id = 5122, parent = 5121, thread = 5121, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.210, time = 2008/10/09 (1223498744) ,
subject = Re:Cài font cho TexLive, hits = 0, karma = 0+0-,
bị báo lỗi gì vậy bạn?
 
id = 5124, parent = 5122, thread = 5121, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = dnri, ip = 117.5.197.93, time = 2008/10/09 (1223544599) ,
subject = Re:Cài font cho TexLive, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh viettug!
Cái movie15 tôi đã giải quyết đuợc. Lỗi do tôi không đưa đúng định dạng file movie.
Anh có thể chỉ cho tôi cách add thêm font vào TexLive không?
 
id = 5125, parent = 5124, thread = 5121, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.47.46, time = 2008/10/09 (1223550171) ,
subject = Re:Cài font cho TexLive, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn đã có đủ các gói liên quan đến "thư pháp, hunglan..." hay chưa?
Nếu có đủ thì thử xả nén các gói đó vào các thư mục sau đây:
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/size11.clo))
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/vietnam.sty
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/ifthen.sty)
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/t5enc.def)
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/t5cmr.fd))
Package vietnam Warning: No input encoding specified, using VISCII as default o
n input line 91.

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/viscii.def))
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/vncaps.tex)){/usr/local/tex
live/2007/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}{/usr/local/texlive/2007
/texmf-dist/fonts/map/dvips/vntex/vnthuphap.map}

{/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/fonts/enc/pdftex/vnext
ra/bkhcm2.enc}</usr/local/texlive/2007/texmf-dist/fonts/truetype/hunglan/hlthuf
ap/htf3bkup.ttf></usr/local/texlive/2007/texmf-dist/fonts/truetype/hunglan/hlth
ufap/hltphbk2.ttf></usr/local/texlive/2007/texmf-dist/fonts/truetype/hunglan/hl
thufap/htf1bkup.ttf></usr/local/texlive/2007/texmf-dist/fonts/type1/vntex/vnr/v
nr10.pfb>

Đó là các thư mục mà tôi đã dùng để cài đặt một số gói chữ Việt trong TeXLive.
Cách cài đặt thì tôi không còn nhớ; nhưng nó chạy vững trên hệ thống LinuX của tôi.
Một file ví dụ tên chu-mod.tex:
%%vanchutr example file

\documentclass[11pt]{article}

\usepackage{vietnam}

%%Dùng VISCII thu§n ti®n h½n

\pdfmapfile{=vnthuphap.map}\font\fTPa=htf1bkup8v at 30pt

\font\fTPb=hltphbk28v  at 30pt

\font\fTPc=htf3bkup8v  at 30pt\begin{document}{\fTPa Chúc vui vë v¾i Thß pháp}{\fTPb Chúc vui vë v¾i Thß pháp}{\fTPc Chúc vui vë v¾i Thß pháp}\end{document}

File này tôi soạn bằng mã VISCII; đã cũ rất cũ nhưng đem vào TeXLive 2007 không cần chỉnh sữa gì cả vẫn dịch tốt với lệnh "pdflatex chu-mod.tex"

Dưới đây là file hlbk.tex viết với mã Unicode
%Compile by pdflatex

\documentclass[12pt]{article}

\usepackage[utf8]{vietnam}

\parindent=0pt

\pdfmapfile{=vn-hl.map}

\begin{document}

 

\section{HLThuphap1BKupgrade}

\usefont{T5}{htf1lkbk}{m}{n}\centerline{\Huge hình bóng người thướt tha}á ạ à ả ã ă ắ ặ ằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ \\

é ẹ è ẻ ẽ ê ế ệ ề ể ễ í ị ì ỉ ĩ\\

ó ọ ò ỏ õ ô ố ộ ồ ổ ỗ ơ ớ ợ ờ ở ỡ \\

ú ụ ù ủ ũ ư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹÁ Ạ À Ả Ã Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ Ẵ Â Ấ Ậ Ầ Ẩ Ẫ Đ \\

É Ẹ È Ẻ Ẽ Ê Ế Ệ Ề Ể Ễ Í Ị Ì Ỉ Ĩ\\

Ó Ọ Ò Ỏ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ Ở Ỡ \\

Ú Ụ Ù Ủ Ũ Ư Ứ Ự Ừ Ử Ữ Ý Ỵ Ỳ Ỷ Ỹ\section{HLThuphap2BK}

\usefont{T5}{htf2bk}{m}{n}

á ạ à ả ã ă ắ ặ ằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ \\

é ẹ è ẻ ẽ ê ế ệ ề ể ễ í ị ì ỉ ĩ\\

ó ọ ò ỏ õ ô ố ộ ồ ổ ỗ ơ ớ ợ ờ ở ỡ \\

ú ụ ù ủ ũ ư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹÁ Ạ À Ả Ã Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ Ẵ Â Ấ Ậ Ầ Ẩ Ẫ Đ \\

É Ẹ È Ẻ Ẽ Ê Ế Ệ Ề Ể Ễ Í Ị Ì Ỉ Ĩ\\

Ó Ọ Ò Ỏ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ Ở Ỡ \\

Ú Ụ Ù Ủ Ũ Ư Ứ Ự Ừ Ử Ữ Ý Ỵ Ỳ Ỷ Ỹ

\section{HLThuphap3BKupgrade}

\usefont{T5}{htf3bk}{m}{n}

á ạ à ả ã ă ắ ặ ằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ \\

é ẹ è ẻ ẽ ê ế ệ ề ể ễ í ị ì ỉ ĩ\\

ó ọ ò ỏ õ ô ố ộ ồ ổ ỗ ơ ớ ợ ờ ở ỡ \\

ú ụ ù ủ ũ ư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹÁ Ạ À Ả Ã Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ Ẵ Â Ấ Ậ Ầ Ẩ Ẫ Đ \\

É Ẹ È Ẻ Ẽ Ê Ế Ệ Ề Ể Ễ Í Ị Ì Ỉ Ĩ\\

Ó Ọ Ò Ỏ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ Ở Ỡ \\

Ú Ụ Ù Ủ Ũ Ư Ứ Ự Ừ Ử Ữ Ý Ỵ Ỳ Ỷ Ỹ

\section{HLButlong}

\usefont{T5}{hblbk}{m}{n}

á ạ à ả ã ă ắ ặ ằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ \\

é ẹ è ẻ ẽ ê ế ệ ề ể ễ í ị ì ỉ ĩ\\

ó ọ ò ỏ õ ô ố ộ ồ ổ ỗ ơ ớ ợ ờ ở ỡ \\

ú ụ ù ủ ũ ư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹÁ Ạ À Ả Ã Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ Ẵ Â Ấ Ậ Ầ Ẩ Ẫ Đ \\

É Ẹ È Ẻ Ẽ Ê Ế Ệ Ề Ể Ễ Í Ị Ì Ỉ Ĩ\\

Ó Ọ Ò Ỏ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ Ở Ỡ \\

Ú Ụ Ù Ủ Ũ Ư Ứ Ự Ừ Ử Ữ Ý Ỵ Ỳ Ỷ Ỹ\section{HLNetbutlong}

\usefont{T5}{hnblbk}{m}{n}

á ạ à ả ã ă ắ ặ ằ ẳ ẵ â ấ ậ ầ ẩ ẫ đ \\

é ẹ è ẻ ẽ ê ế ệ ề ể ễ í ị ì ỉ ĩ\\

ó ọ ò ỏ õ ô ố ộ ồ ổ ỗ ơ ớ ợ ờ ở ỡ \\

ú ụ ù ủ ũ ư ứ ự ừ ử ữ ý ỵ ỳ ỷ ỹÁ Ạ À Ả Ã Ă Ắ Ặ Ằ Ẳ Ẵ Â Ấ Ậ Ầ Ẩ Ẫ Đ \\

É Ẹ È Ẻ Ẽ Ê Ế Ệ Ề Ể Ễ Í Ị Ì Ỉ Ĩ\\

Ó Ọ Ò Ỏ Õ Ô Ố Ộ Ồ Ổ Ỗ Ơ Ớ Ợ Ờ Ở Ỡ \\

Ú Ụ Ù Ủ Ũ Ư Ứ Ự Ừ Ử Ữ Ý Ỵ Ỳ Ỷ Ỹ\end{document}


Tôi chỉ đưa ra các thư mục chứa font, chứa resource theo cách cài đặt của tôi nên có thể không thích hợp cho bạn...?

Xin nhắc thêm: Sau khi chép các file cần thiết vào hệ thống thì bạn nhớ "texhash và updmap"
 
id = 5126, parent = 5125, thread = 5121, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.47.46, time = 2008/10/09 (1223550655) ,
subject = Re:Cài font cho TexLive, hits = 0, karma = 0+0-,
Dưới đây là file .log của TeXlive thông báo về việc nó đã dịch file hlbk.tex (viết theo mã Unicode). Tôi nghĩ là: "Bạn có thể đọc nó là biết tôi đã đưa các gói chữ Việt vào chỗ nào trong TeXLive"
This is pdfTeXk, Version 3.141592-1.40.3 (Web2C 7.5.6) (format=pdflatex 2008.10.9)  9 OCT 2008 11:11
entering extended mode
 %&-line parsing enabled.
**hlbk
(./hlbk.tex
LaTeX2e <2005/12/01>
Babel <v3.8h> and hyphenation patterns for english, usenglishmax, dumylang, noh
yphenation, arabic, basque, bulgarian, coptic, welsh, czech, slovak, german, ng
erman, danish, esperanto, spanish, catalan, galician, estonian, farsi, finnish,
 french, greek, monogreek, ancientgreek, croatian, hungarian, interlingua, ibyc
us, indonesian, icelandic, italian, latin, mongolian, dutch, norsk, polish, por
tuguese, pinyin, romanian, russian, slovenian, uppersorbian, serbian, swedish,
turkish, ukenglish, ukrainian, loaded.
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2005/09/16 v1.4f Standard LaTeX document class
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo
File: size12.clo 2005/09/16 v1.4f Standard LaTeX file (size option)
)
\[email protected]=\count79
\[email protected]section=\count80
\[email protected]=\count81
\[email protected]=\count82
\[email protected]=\count83
\[email protected]=\count84
\[email protected]=\count85
\[email protected]=\count86
\abovecaptionskip=\skip41
\belowcaptionskip=\skip42
\bibindent=\dimen102
)
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/vietnam.sty
Package: vietnam 2006/10/18 v1.2 support for Vietnamese

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/ifthen.sty
Package: ifthen 2001/05/26 v1.1c Standard LaTeX ifthen package (DPC)
)
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty
Package: fontenc 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX package

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/t5enc.def
File: t5enc.def 2006/11/21 v1.4 Vietnamese T5 encoding
)
LaTeX Font Info:    Try loading font information for T5+cmr on input line 100.

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/t5cmr.fd
File: t5cmr.fd 1999/05/25 v2.5h Standard LaTeX font definitions
))
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty
Package: inputenc 2006/05/05 v1.1b Input encoding file
\[email protected]=\toks14
\[email protected]=\toks15

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/utf8.def
File: utf8.def 2006/03/30 v1.1i UTF-8 support for inputenc
Now handling font encoding OML ...
... no UTF-8 mapping file for font encoding OML
Now handling font encoding T1 ...
... processing UTF-8 mapping file for font encodingT1

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.dfu
File: t1enc.dfu 2006/03/30 v1.1i UTF-8 support for inputenc
   defining Unicode char U+00A1 (decimal 161)
   defining Unicode char U+00A3 (decimal 163)
   defining Unicode char U+00AB (decimal 171)
   defining Unicode char U+00BB (decimal 187)
   defining Unicode char U+00BF (decimal 191)
   defining Unicode char U+00C0 (decimal 192)
   defining Unicode char U+00C1 (decimal 193)
   defining Unicode char U+00C2 (decimal 194)
   defining Unicode char U+00C3 (decimal 195)
   defining Unicode char U+00C4 (decimal 196)
   defining Unicode char U+00C5 (decimal 197)
   defining Unicode char U+00C6 (decimal 198)
   defining Unicode char U+00C7 (decimal 199)
   defining Unicode char U+00C8 (decimal 200)
   defining Unicode char U+00C9 (decimal 201)
   defining Unicode char U+00CA (decimal 202)
   defining Unicode char U+00CB (decimal 203)
   defining Unicode char U+00CC (decimal 204)
   defining Unicode char U+00CD (decimal 205)
   defining Unicode char U+00CE (decimal 206)
   defining Unicode char U+00CF (decimal 207)
   defining Unicode char U+00D0 (decimal 208)
   defining Unicode char U+00D1 (decimal 209)
   defining Unicode char U+00D2 (decimal 210)
   defining Unicode char U+00D3 (decimal 211)
   defining Unicode char U+00D4 (decimal 212)
   defining Unicode char U+00D5 (decimal 213)
   defining Unicode char U+00D6 (decimal 214)
   defining Unicode char U+00D8 (decimal 216)
   defining Unicode char U+00D9 (decimal 217)
   defining Unicode char U+00DA (decimal 218)
   defining Unicode char U+00DB (decimal 219)
   defining Unicode char U+00DC (decimal 220)
   defining Unicode char U+00DD (decimal 221)
   defining Unicode char U+00DE (decimal 222)
   defining Unicode char U+00DF (decimal 223)
   defining Unicode char U+00E0 (decimal 224)
   defining Unicode char U+00E1 (decimal 225)
   defining Unicode char U+00E2 (decimal 226)
   defining Unicode char U+00E3 (decimal 227)
   defining Unicode char U+00E4 (decimal 228)
   defining Unicode char U+00E5 (decimal 229)
   defining Unicode char U+00E6 (decimal 230)
   defining Unicode char U+00E7 (decimal 231)
   defining Unicode char U+00E8 (decimal 232)
   defining Unicode char U+00E9 (decimal 233)
   defining Unicode char U+00EA (decimal 234)
   defining Unicode char U+00EB (decimal 235)
   defining Unicode char U+00EC (decimal 236)
   defining Unicode char U+00ED (decimal 237)
   defining Unicode char U+00EE (decimal 238)
   defining Unicode char U+00EF (decimal 239)
   defining Unicode char U+00F0 (decimal 240)
   defining Unicode char U+00F1 (decimal 241)
   defining Unicode char U+00F2 (decimal 242)
   defining Unicode char U+00F3 (decimal 243)
   defining Unicode char U+00F4 (decimal 244)
   defining Unicode char U+00F5 (decimal 245)
   defining Unicode char U+00F6 (decimal 246)
   defining Unicode char U+00F8 (decimal 248)
   defining Unicode char U+00F9 (decimal 249)
   defining Unicode char U+00FA (decimal 250)
   defining Unicode char U+00FB (decimal 251)
   defining Unicode char U+00FC (decimal 252)
   defining Unicode char U+00FD (decimal 253)
   defining Unicode char U+00FE (decimal 254)
   defining Unicode char U+00FF (decimal 255)
   defining Unicode char U+0102 (decimal 258)
   defining Unicode char U+0103 (decimal 259)
   defining Unicode char U+0104 (decimal 260)
   defining Unicode char U+0105 (decimal 261)
   defining Unicode char U+0106 (decimal 262)
   defining Unicode char U+0107 (decimal 263)
   defining Unicode char U+010C (decimal 268)
   defining Unicode char U+010D (decimal 269)
   defining Unicode char U+010E (decimal 270)
   defining Unicode char U+010F (decimal 271)
   defining Unicode char U+0110 (decimal 272)
   defining Unicode char U+0111 (decimal 273)
   defining Unicode char U+0118 (decimal 280)
   defining Unicode char U+0119 (decimal 281)
   defining Unicode char U+011A (decimal 282)
   defining Unicode char U+011B (decimal 283)
   defining Unicode char U+011E (decimal 286)
   defining Unicode char U+011F (decimal 287)
   defining Unicode char U+0130 (decimal 304)
   defining Unicode char U+0131 (decimal 305)
   defining Unicode char U+0132 (decimal 306)
   defining Unicode char U+0133 (decimal 307)
   defining Unicode char U+0139 (decimal 313)
   defining Unicode char U+013A (decimal 314)
   defining Unicode char U+013D (decimal 317)
   defining Unicode char U+013E (decimal 318)
   defining Unicode char U+0141 (decimal 321)
   defining Unicode char U+0142 (decimal 322)
   defining Unicode char U+0143 (decimal 323)
   defining Unicode char U+0144 (decimal 324)
   defining Unicode char U+0147 (decimal 327)
   defining Unicode char U+0148 (decimal 328)
   defining Unicode char U+014A (decimal 330)
   defining Unicode char U+014B (decimal 331)
   defining Unicode char U+0150 (decimal 336)
   defining Unicode char U+0151 (decimal 337)
   defining Unicode char U+0152 (decimal 338)
   defining Unicode char U+0153 (decimal 339)
   defining Unicode char U+0154 (decimal 340)
   defining Unicode char U+0155 (decimal 341)
   defining Unicode char U+0158 (decimal 344)
   defining Unicode char U+0159 (decimal 345)
   defining Unicode char U+015A (decimal 346)
   defining Unicode char U+015B (decimal 347)
   defining Unicode char U+015E (decimal 350)
   defining Unicode char U+015F (decimal 351)
   defining Unicode char U+0160 (decimal 352)
   defining Unicode char U+0161 (decimal 353)
   defining Unicode char U+0162 (decimal 354)
   defining Unicode char U+0163 (decimal 355)
   defining Unicode char U+0164 (decimal 356)
   defining Unicode char U+0165 (decimal 357)
   defining Unicode char U+016E (decimal 366)
   defining Unicode char U+016F (decimal 367)
   defining Unicode char U+0170 (decimal 368)
   defining Unicode char U+0171 (decimal 369)
   defining Unicode char U+0178 (decimal 376)
   defining Unicode char U+0179 (decimal 377)
   defining Unicode char U+017A (decimal 378)
   defining Unicode char U+017B (decimal 379)
   defining Unicode char U+017C (decimal 380)
   defining Unicode char U+017D (decimal 381)
   defining Unicode char U+017E (decimal 382)
   defining Unicode char U+200C (decimal 8204)
   defining Unicode char U+2013 (decimal 8211)
   defining Unicode char U+2014 (decimal 8212)
   defining Unicode char U+2018 (decimal 8216)
   defining Unicode char U+2019 (decimal 8217)
   defining Unicode char U+201A (decimal 8218)
   defining Unicode char U+201C (decimal 8220)
   defining Unicode char U+201D (decimal 8221)
   defining Unicode char U+201E (decimal 8222)
   defining Unicode char U+2030 (decimal 8240)
   defining Unicode char U+2031 (decimal 8241)
   defining Unicode char U+2039 (decimal 8249)
   defining Unicode char U+203A (decimal 8250)
   defining Unicode char U+2423 (decimal 9251)
)
Now handling font encoding OT1 ...
... processing UTF-8 mapping file for font encodingOT1

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/ot1enc.dfu
File: ot1enc.dfu 2006/03/30 v1.1i UTF-8 support for inputenc
   defining Unicode char U+00A1 (decimal 161)
   defining Unicode char U+00A3 (decimal 163)
   defining Unicode char U+00B8 (decimal 184)
   defining Unicode char U+00BF (decimal 191)
   defining Unicode char U+00C5 (decimal 197)
   defining Unicode char U+00C6 (decimal 198)
   defining Unicode char U+00D8 (decimal 216)
   defining Unicode char U+00DF (decimal 223)
   defining Unicode char U+00E6 (decimal 230)
   defining Unicode char U+00EC (decimal 236)
   defining Unicode char U+00ED (decimal 237)
   defining Unicode char U+00EE (decimal 238)
   defining Unicode char U+00EF (decimal 239)
   defining Unicode char U+00F8 (decimal 248)
   defining Unicode char U+0131 (decimal 305)
   defining Unicode char U+0141 (decimal 321)
   defining Unicode char U+0142 (decimal 322)
   defining Unicode char U+0152 (decimal 338)
   defining Unicode char U+0153 (decimal 339)
   defining Unicode char U+2013 (decimal 8211)
   defining Unicode char U+2014 (decimal 8212)
   defining Unicode char U+2018 (decimal 8216)
   defining Unicode char U+2019 (decimal 8217)
   defining Unicode char U+201C (decimal 8220)
   defining Unicode char U+201D (decimal 8221)
)
Now handling font encoding OMS ...
... processing UTF-8 mapping file for font encodingOMS

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/base/omsenc.dfu
File: omsenc.dfu 2006/03/30 v1.1i UTF-8 support for inputenc
   defining Unicode char U+00A7 (decimal 167)
   defining Unicode char U+00B6 (decimal 182)
   defining Unicode char U+00B7 (decimal 183)
   defining Unicode char U+2020 (decimal 8224)
   defining Unicode char U+2021 (decimal 8225)
   defining Unicode char U+2022 (decimal 8226)
)
Now handling font encoding OMX ...
... no UTF-8 mapping file for font encoding OMX
Now handling font encoding U ...
... no UTF-8 mapping file for font encoding U
Now handling font encoding T5 ...
... processing UTF-8 mapping file for font encodingT5

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/t5enc.dfu
File: t5enc.dfu 2006/08/19 v1.1 UTF8 support for Vietnamese
   defining Unicode char U+00AB (decimal 171)
   defining Unicode char U+00BB (decimal 187)
   defining Unicode char U+00C0 (decimal 192)
   defining Unicode char U+00C1 (decimal 193)
   defining Unicode char U+00C2 (decimal 194)
   defining Unicode char U+00C3 (decimal 195)
   defining Unicode char U+00C8 (decimal 200)
   defining Unicode char U+00C9 (decimal 201)
   defining Unicode char U+00CA (decimal 202)
   defining Unicode char U+00CC (decimal 204)
   defining Unicode char U+00CD (decimal 205)
   defining Unicode char U+00D2 (decimal 210)
   defining Unicode char U+00D3 (decimal 211)
   defining Unicode char U+00D4 (decimal 212)
   defining Unicode char U+00D5 (decimal 213)
   defining Unicode char U+00D9 (decimal 217)
   defining Unicode char U+00DA (decimal 218)
   defining Unicode char U+00DD (decimal 221)
   defining Unicode char U+00E0 (decimal 224)
   defining Unicode char U+00E1 (decimal 225)
   defining Unicode char U+00E2 (decimal 226)
   defining Unicode char U+00E3 (decimal 227)
   defining Unicode char U+00E8 (decimal 232)
   defining Unicode char U+00E9 (decimal 233)
   defining Unicode char U+00EA (decimal 234)
   defining Unicode char U+00EC (decimal 236)
   defining Unicode char U+00ED (decimal 237)
   defining Unicode char U+00F2 (decimal 242)
   defining Unicode char U+00F3 (decimal 243)
   defining Unicode char U+00F4 (decimal 244)
   defining Unicode char U+00F5 (decimal 245)
   defining Unicode char U+00F9 (decimal 249)
   defining Unicode char U+00FA (decimal 250)
   defining Unicode char U+00FD (decimal 253)
   defining Unicode char U+0102 (decimal 258)
   defining Unicode char U+0103 (decimal 259)
   defining Unicode char U+0110 (decimal 272)
   defining Unicode char U+0111 (decimal 273)
   defining Unicode char U+0128 (decimal 296)
   defining Unicode char U+0129 (decimal 297)
   defining Unicode char U+0131 (decimal 305)
   defining Unicode char U+0168 (decimal 360)
   defining Unicode char U+0169 (decimal 361)
   defining Unicode char U+01A0 (decimal 416)
   defining Unicode char U+01A1 (decimal 417)
   defining Unicode char U+01AF (decimal 431)
   defining Unicode char U+01B0 (decimal 432)
   defining Unicode char U+1EA0 (decimal 7840)
   defining Unicode char U+1EA1 (decimal 7841)
   defining Unicode char U+1EA2 (decimal 7842)
   defining Unicode char U+1EA3 (decimal 7843)
   defining Unicode char U+1EA4 (decimal 7844)
   defining Unicode char U+1EA5 (decimal 7845)
   defining Unicode char U+1EA6 (decimal 7846)
   defining Unicode char U+1EA7 (decimal 7847)
   defining Unicode char U+1EA8 (decimal 7848)
   defining Unicode char U+1EA9 (decimal 7849)
   defining Unicode char U+1EAA (decimal 7850)
   defining Unicode char U+1EAB (decimal 7851)
   defining Unicode char U+1EAC (decimal 7852)
   defining Unicode char U+1EAD (decimal 7853)
   defining Unicode char U+1EAE (decimal 7854)
   defining Unicode char U+1EAF (decimal 7855)
   defining Unicode char U+1EB0 (decimal 7856)
   defining Unicode char U+1EB1 (decimal 7857)
   defining Unicode char U+1EB2 (decimal 7858)
   defining Unicode char U+1EB3 (decimal 7859)
   defining Unicode char U+1EB4 (decimal 7860)
   defining Unicode char U+1EB5 (decimal 7861)
   defining Unicode char U+1EB6 (decimal 7862)
   defining Unicode char U+1EB7 (decimal 7863)
   defining Unicode char U+1EB8 (decimal 7864)
   defining Unicode char U+1EB9 (decimal 7865)
   defining Unicode char U+1EBA (decimal 7866)
   defining Unicode char U+1EBB (decimal 7867)
   defining Unicode char U+1EBC (decimal 7868)
   defining Unicode char U+1EBD (decimal 7869)
   defining Unicode char U+1EBE (decimal 7870)
   defining Unicode char U+1EBF (decimal 7871)
   defining Unicode char U+1EC0 (decimal 7872)
   defining Unicode char U+1EC1 (decimal 7873)
   defining Unicode char U+1EC2 (decimal 7874)
   defining Unicode char U+1EC3 (decimal 7875)
   defining Unicode char U+1EC4 (decimal 7876)
   defining Unicode char U+1EC5 (decimal 7877)
   defining Unicode char U+1EC6 (decimal 7878)
   defining Unicode char U+1EC7 (decimal 7879)
   defining Unicode char U+1EC8 (decimal 7880)
   defining Unicode char U+1EC9 (decimal 7881)
   defining Unicode char U+1ECA (decimal 7882)
   defining Unicode char U+1ECB (decimal 7883)
   defining Unicode char U+1ECC (decimal 7884)
   defining Unicode char U+1ECD (decimal 7885)
   defining Unicode char U+1ECE (decimal 7886)
   defining Unicode char U+1ECF (decimal 7887)
   defining Unicode char U+1ED0 (decimal 7888)
   defining Unicode char U+1ED1 (decimal 7889)
   defining Unicode char U+1ED2 (decimal 7890)
   defining Unicode char U+1ED3 (decimal 7891)
   defining Unicode char U+1ED4 (decimal 7892)
   defining Unicode char U+1ED5 (decimal 7893)
   defining Unicode char U+1ED6 (decimal 7894)
   defining Unicode char U+1ED7 (decimal 7895)
   defining Unicode char U+1ED8 (decimal 7896)
   defining Unicode char U+1ED9 (decimal 7897)
   defining Unicode char U+1EDA (decimal 7898)
   defining Unicode char U+1EDB (decimal 7899)
   defining Unicode char U+1EDC (decimal 7900)
   defining Unicode char U+1EDD (decimal 7901)
   defining Unicode char U+1EDE (decimal 7902)
   defining Unicode char U+1EDF (decimal 7903)
   defining Unicode char U+1EE0 (decimal 7904)
   defining Unicode char U+1EE1 (decimal 7905)
   defining Unicode char U+1EE2 (decimal 7906)
   defining Unicode char U+1EE3 (decimal 7907)
   defining Unicode char U+1EE4 (decimal 7908)
   defining Unicode char U+1EE5 (decimal 7909)
   defining Unicode char U+1EE6 (decimal 7910)
   defining Unicode char U+1EE7 (decimal 7911)
   defining Unicode char U+1EE8 (decimal 7912)
   defining Unicode char U+1EE9 (decimal 7913)
   defining Unicode char U+1EEA (decimal 7914)
   defining Unicode char U+1EEB (decimal 7915)
   defining Unicode char U+1EEC (decimal 7916)
   defining Unicode char U+1EED (decimal 7917)
   defining Unicode char U+1EEE (decimal 7918)
   defining Unicode char U+1EEF (decimal 7919)
   defining Unicode char U+1EF0 (decimal 7920)
   defining Unicode char U+1EF1 (decimal 7921)
   defining Unicode char U+1EF2 (decimal 7922)
   defining Unicode char U+1EF3 (decimal 7923)
   defining Unicode char U+1EF4 (decimal 7924)
   defining Unicode char U+1EF5 (decimal 7925)
   defining Unicode char U+1EF6 (decimal 7926)
   defining Unicode char U+1EF7 (decimal 7927)
   defining Unicode char U+1EF8 (decimal 7928)
   defining Unicode char U+1EF9 (decimal 7929)
   defining Unicode char U+200C (decimal 8204)
   defining Unicode char U+2013 (decimal 8211)
   defining Unicode char U+2014 (decimal 8212)
   defining Unicode char U+2018 (decimal 8216)
   defining Unicode char U+2019 (decimal 8217)
   defining Unicode char U+201A (decimal 8218)
   defining Unicode char U+201C (decimal 8220)
   defining Unicode char U+201D (decimal 8221)
   defining Unicode char U+201E (decimal 8222)
   defining Unicode char U+2030 (decimal 8240)
   defining Unicode char U+2031 (decimal 8241)
   defining Unicode char U+2039 (decimal 8249)
   defining Unicode char U+203A (decimal 8250)
   defining Unicode char U+2423 (decimal 9251)
)
   defining Unicode char U+00A9 (decimal 169)
   defining Unicode char U+00AA (decimal 170)
   defining Unicode char U+00AE (decimal 174)
   defining Unicode char U+00BA (decimal 186)
   defining Unicode char U+02C6 (decimal 710)
   defining Unicode char U+02DC (decimal 732)
   defining Unicode char U+200C (decimal 8204)
   defining Unicode char U+2026 (decimal 8230)
   defining Unicode char U+2122 (decimal 8482)
   defining Unicode char U+2423 (decimal 9251)
))
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vntex/vncaps.tex
File: vncaps.tex 2006/06/07 v1.1 Captions in Vietnamese
)){/usr/local/texlive/2007/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}{/usr/l
ocal/texlive/2007/texmf-dist/fonts/map/dvips/baphiom/vn-hl.map}
No file test-hlbk.aux.
\openout1 = `test-hlbk.aux'.

LaTeX Font Info:    Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 6.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 6.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 6.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 6.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 6.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 6.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 6.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 6.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 6.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 6.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 6.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 6.
LaTeX Font Info:    Checking defaults for T5/cmr/m/n on input line 6.
LaTeX Font Info:    ... okay on input line 6.
LaTeX Font Info:    Try loading font information for T5+htf1lkbk on input line
9.
(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vn-user/t5htf1lkbk.fd
File: t5htf1lkbk.fd
)
LaTeX Font Info:    Try loading font information for T5+htf2bk on input line 24
.

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vn-user/t5htf2bk.fd
File: t5htf2bk.fd
)
LaTeX Font Info:    Try loading font information for T5+htf3bk on input line 35
.

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vn-user/t5htf3bk.fd
File: t5htf3bk.fd
) [1

]
LaTeX Font Info:    Try loading font information for T5+hblbk on input line 46.


(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vn-user/t5hblbk.fd
File: t5hblbk.fd
)
LaTeX Font Info:    Try loading font information for T5+hnblbk on input line 58
.

(/usr/local/texlive/2007/texmf-dist/tex/latex/vn-user/t5hnblbk.fd
File: t5hnblbk.fd
) [2]
(./test-hlbk.aux) )
Here is how much of TeX's memory you used:
 1155 strings out of 94073
 12387 string characters out of 1162993
 55664 words of memory out of 1500000
 4458 multiletter control sequences out of 10000+50000
 12069 words of font info for 30 fonts, out of 1200000 for 2000
 645 hyphenation exceptions out of 8191
 30i,4n,22p,176b,113s stack positions out of 5000i,500n,6000p,200000b,5000s
{/usr/local/texlive/2007/texmf/fonts/enc/dvips/vn-user/t5-bk
2.enc}</usr/local/texlive/2007/texmf-dist/fonts/type1/baphiom/hlblong.pfb></usr
/local/texlive/2007/texmf-dist/fonts/type1/baphiom/hlnblong.pfb></usr/local/tex
live/2007/texmf-dist/fonts/type1/baphiom/hltphbk2.pfb></usr/local/texlive/2007/
texmf-dist/fonts/type1/baphiom/htf1bkup.pfb></usr/local/texlive/2007/texmf-dist
/fonts/type1/baphiom/htf3bkup.pfb></usr/local/texlive/2007/texmf-dist/fonts/typ
e1/vntex/vnr/vnbx12.pfb></usr/local/texlive/2007/texmf-dist/fonts/type1/vntex/v
nr/vnr12.pfb>
Output written on test-hlbk.pdf (2 pages, 178388 bytes).
PDF statistics:
 38 PDF objects out of 1000 (max. 8388607)
 0 named destinations out of 1000 (max. 131072)
 1 words of extra memory for PDF output out of 10000 (max. 10000000)
 
id = 5134, parent = 5126, thread = 5121, catid = 14, locked = 0, moved = 0,
userid = dnri, ip = 203.162.3.146, time = 2008/10/10 (1223632020) ,
subject = Re:Cài font cho TexLive, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơng thầy vanchutr rất nhiều!
Theo lời gợi ý của thầy, em đã add đuợc font và đã biên dịch rất tốt.