VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5110, contains 5110, 5114
id = 5110, parent = 0, thread = 5110, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.56.210, time = 2008/10/03 (1222968241) ,
subject = Một phát hiện thú vị!, hits = 607, karma = 0+0-,
Chào các bạn khi biên dịch file tex mình thấy có 1 lệnh thú vị sau:
\listfiles

Lệnh này giúp ta đọc được file *.log. Có lệnh này thì trong *.log bạn sẽ thấy việc nạp các lệnh, gói lệnh của nó được chạy và hiển thị chi tiết và đầy đủ hơn như thế nào!. Lệnh này được đặt trước \begin{document} đấy...
 
id = 5114, parent = 5110, thread = 5110, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.147, time = 2008/10/03 (1222968991) ,
subject = Re:Một phát hiện thú vị!, hits = 0, karma = 0+0-,
Về quá trình nạp font thì mình nhớ là không có. Do đó, cũng khó mà dựa vào lệnh này để đóng gói tài liệu

Cảm ơn nqt