VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5106, contains 5106, 5109
id = 5106, parent = 0, thread = 5106, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.209.252, time = 2008/10/01 (1222819149) ,
subject = Độ rộng của khung chữ và tham chiếu chéo, hits = 538, karma = 0+0-,
1. Em đang gõ một báo cáo để in hai mặt (dùng \documentclass[a4paper,11pt,twoside]{article}, vì chỉ khoảng 20 trang nên không muốn dùng report hay book). Vì muốn tăng độ rộng của khung chữ lên em dùng lệnh \addtolength{\textwidth}{3cm}, tuy nhiên khi xuất ra DVI hay PDF thì khung chữ của các trang chẵn đều quá lệch về bên phải (gần sát mép trang).

Xin hỏi có cách nào để điều chỉnh một cách chính xác không ạ ? (Nghĩa là khoảng trống bên trái của trang lẻ và bên phải của trang chẵn bằng nhau)

2. Trong bài của em có một mục không đánh số là mục Phụ lục (\section*{Phu luc}\label{sec:con}), được hiểu là mục lớn thứ 5 nhưng không đánh số. Em muốn dùng một tham chiếu chéo đến mục này, ví dụ "Xem Phụ lục", xin hỏi làm thế nào để khi click vào chữ Phụ lục thì sẽ đến ngay được mục này ? Em đã thử với lệnh \ref{sec:con} thì nó chỉ hiện ra số 4 (=số thứ tự của mục trước đó, không phải là Phụ lục). Xin nhờ chỉ giúp.

3. Đối với các tham chiếu đến hình, chẳng hạn "xem Hình \ref{fig:fig4}" thì khi click vào số 4, nó sẽ dẫn mình đến phần Caption của Hình 4, nhưng không phải là Hình 4 (bởi vì cái hình nó nằm trên phần Caption). Liệu có cách nào để khắc phục không ạ ? (Với điều kiện là không đặt phần Caption lên phía trên của hình).

4. Nếu các anh/chị không có thời gian thì có thể chỉ cho em biết là ở trong tài liệu nào có thể tìm thấy câu trả lời cũng được
 
id = 5109, parent = 5106, thread = 5106, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.147, time = 2008/10/02 (1222928719) ,
subject = Re:Độ rộng của khung chữ và tham chiếu chéo, hits = 0, karma = 0+0-,
khueenivl:
1. Em đang gõ một báo cáo để in hai mặt (dùng \documentclass[a4paper,11pt,twoside]{article}, vì chỉ khoảng 20 trang nên không muốn dùng report hay book). Vì muốn tăng độ rộng của khung chữ lên em dùng lệnh \addtolength{\textwidth}{3cm}, tuy nhiên khi xuất ra DVI hay PDF thì khung chữ của các trang chẵn đều quá lệch về bên phải (gần sát mép trang).

Xin hỏi có cách nào để điều chỉnh một cách chính xác không ạ ? (Nghĩa là khoảng trống bên trái của trang lẻ và bên phải của trang chẵn bằng nhau)
Bạn dùng gói geometry:
\usepackage{geometry{
\geometry{asymmetric,bindingoffset=0pt}


(không nhớ chính xác kết quả ra cái gì nữa!)
2. Trong bài của em có một mục không đánh số là mục Phụ lục (\section*{Phu luc}\label{sec:con}), được hiểu là mục lớn thứ 5 nhưng không đánh số. Em muốn dùng một tham chiếu chéo đến mục này, ví dụ "Xem Phụ lục", xin hỏi làm thế nào để khi click vào chữ Phụ lục thì sẽ đến ngay được mục này ? Em đã thử với lệnh \ref{sec:con} thì nó chỉ hiện ra số 4 (=số thứ tự của mục trước đó, không phải là Phụ lục). Xin nhờ chỉ giúp.
Cái này do bạn thôi!
\appendix
\section{Ví dụ}
\label{sec:con}
3. Đối với các tham chiếu đến hình, chẳng hạn "xem Hình \ref{fig:fig4}" thì khi click vào số 4, nó sẽ dẫn mình đến phần Caption của Hình 4, nhưng không phải là Hình 4 (bởi vì cái hình nó nằm trên phần Caption). Liệu có cách nào để khắc phục không ạ ? (Với điều kiện là không đặt phần Caption lên phía trên của hình).
Bạn dùng gói nào để đặt caption ở trên thế?
4. Nếu các anh/chị không có thời gian thì có thể chỉ cho em biết là ở trong tài liệu nào có thể tìm thấy câu trả lời cũng được
Tài liệu là đây