VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5097, contains 5097, 5100, 5101
id = 5097, parent = 0, thread = 5097, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.39, time = 2008/09/29 (1222706621) ,
subject = whois... bạn là người dùng TeX nào?, hits = 2927, karma = 0+0-,
Một tài liệu ngắn gọn quy hoạch tính năng cho từng đối tượng dùng TeX:

http://kyanh.zapto.org:9999/viettug/whois.pdf

Chúc vui!
 
id = 5100, parent = 5097, thread = 5097, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.34.154, time = 2008/10/01 (1222797333) ,
subject = Re:whois... bạn là người dùng TeX nào?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug nhiều! Bảng liệt kê này giúp đỡ mình nhiều lắm..
 
id = 5101, parent = 5100, thread = 5097, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.34.154, time = 2008/10/01 (1222797684) ,
subject = Re:whois... bạn là người dùng TeX nào?, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình tìm được quyển này cũng hay lắm có cả code và kết quả hiển thị nữa. Rất tốt cho những người mới dùng latex lắm đó...
LINK_HERE-1.0.pdf