VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5094, contains 5094, 5095, 5096
id = 5094, parent = 0, thread = 5094, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = xuxu_tit, ip = 117.0.76.177, time = 2008/09/29 (1222682475) ,
subject = Cách dãn dòng, hits = 1389, karma = 0+0-,
Lâu lâu, bận công việc của trường quá nên không thăm trang VIettug được. . Mọi người cho hỏi cách dãn dòng trong latex làm như thế nào.Trong Word có dãn 1.5 line,... Mong hồi âm
 
id = 5095, parent = 5094, thread = 5094, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.44.43, time = 2008/09/29 (1222686788) ,
subject = Re:Cách dãn dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Có hai lệnh liên quan đến khoảng cách dòng thường gặp là
\baselineskip\baselinestretch

Bạn hãy đọc tài liệu để biết cú pháp và cách dùng
 
id = 5096, parent = 5094, thread = 5094, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.39, time = 2008/09/29 (1222694513) ,
subject = Re:Cách dãn dòng, hits = 0, karma = 1+0-,
\def\baselinestretch{1.5}

Bạn thêm lệnh này vào trước \begin{document}