VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5030, contains 5030, 5033, 5038
id = 5030, parent = 0, thread = 5030, catid = 42, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.192, time = 2008/09/11 (1221129868) ,
subject = gửi tin nhắn SMS miễn phí, hits = 1081, karma = 0+0-,
update:
Sorry There aren't any working free sms sites listed for Vietnam. Pleace let us know if you know any.
----------

Đọc báo thấy bài này:

http://geckoandfly.com/2008/09/11/how-t … -messages/

có tóm tắt về các dịch vụ gửi tin SMS miễn phí. Mình thử theo 1 link của bài này thì đến:

http://textmagic.com/alpha/test/index3.html

Thử một phát thì nghe cái bum... (tưởng bồ nào nhắn tin) TeXmagic.com gửi một tin nhắn chào mừng đến mình liền hà Mình nghĩ là anh dùng tốt !

Mấy bạn có chút thời gian dùng thử, feedback để mọi người được hưởng lợi nghe.

Enjoy!
 
id = 5033, parent = 5030, thread = 5030, catid = 42, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.13.190, time = 2008/09/11 (1221149421) ,
subject = Re:gửi tin nhắn SMS miễn phí, hits = 0, karma = 0+0-,
sao nó không cho mình sign up ta! Nó cấm dân Việt Nam xài hay sao ấy!
 
id = 5038, parent = 5033, thread = 5030, catid = 42, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.192, time = 2008/09/12 (1221165291) ,
subject = Re:gửi tin nhắn SMS miễn phí, hits = 0, karma = 0+0-,
ờ, trang đó cấm ISP của ViệtNam. Bác thử dùng proxy. Hoặc đăng ký dịch vụ khác!