VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5012, contains 5012, 5013, 5014, 5024, 5090
id = 5012, parent = 0, thread = 5012, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tanphu, ip = 203.210.221.106, time = 2008/09/08 (1220816218) ,
subject = Hỏi về việc sử dụng Pstricks, hits = 1230, karma = 0+0-,
Cho tôi hỏi về việc sử dụng Pstricks. Khi sử dụng Pstricks thì bắt buộc phải biên dịch qua 3 công đoạn: tex->dvi->ps->pdf. Thế nhưng khi biên dịch xong thì lề trên và lề trái của tài liệu lại rất hẹp. Tại sao lại như vậy, làm thế nào để khắc phục? Nếu canh lề lại bằng cách dùng gói geometry thì cũng được nhưng kết quả không đẹp.

Câu hỏi thứ hai, khi sử dụng Pstricks trong beamer phải qua ba công đoạn biên dịch như trên thì bị mất các hiệu ứng chuyển trang. Trong khi không dùng Pstricks và biên dịch thẳng tex->pdf thì không bị mất các hiệu ứng chuyển trang. Có cách nào vẫn sử dụng pstricks mà không bị mất các hiệu ứng chuyển trang trong beamer không?

Mong sớm nhận được câu trả lời!
 
id = 5013, parent = 5012, thread = 5012, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.194, time = 2008/09/08 (1220822186) ,
subject = Re:Hỏi về việc sử dụng Pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho tôi hỏi về việc sử dụng Pstricks. Khi sử dụng Pstricks thì bắt buộc phải biên dịch qua 3 công đoạn: tex->dvi->ps->pdf. Thế nhưng khi biên dịch xong thì lề trên và lề trái của tài liệu lại rất hẹp. Tại sao lại như vậy, làm thế nào để khắc phục? Nếu canh lề lại bằng cách dùng gói geometry thì cũng được nhưng kết quả không đẹp.
Try
\usepackage[dvips]{geometry}
 
id = 5014, parent = 5013, thread = 5012, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.156, time = 2008/09/08 (1220823880) ,
subject = Re:Hỏi về việc sử dụng Pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu bác dùng Winedt thì bác vào menu Options -> Execution Modes. Trong hộp thoại xuất hiện, bạn click ở dvi2ps, dvispdf và ps2pdf tìm chỗ khổ giấy, chọn khổ giấy A4 là được. Chú ý rằng, khi dùng Powerdot thì bác lại phải chỉnh lại khổ giấy nhé.
 
id = 5024, parent = 5012, thread = 5012, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.192, time = 2008/09/11 (1221081018) ,
subject = Re:Hỏi về việc sử dụng Pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
tanphu:
Câu hỏi thứ hai, khi sử dụng Pstricks trong beamer phải qua ba công đoạn biên dịch như trên thì bị mất các hiệu ứng chuyển trang. Trong khi không dùng Pstricks và biên dịch thẳng tex->pdf thì không bị mất các hiệu ứng chuyển trang. Có cách nào vẫn sử dụng pstricks mà không bị mất các hiệu ứng chuyển trang trong beamer không?
Thử dùng gói pst-pdf thử:

http://ctan.org/tex-archive/macros/late … ib/pst-pdf

Chúc thành công!
 
id = 5090, parent = 5024, thread = 5012, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.43.90, time = 2008/09/28 (1222578456) ,
subject = Thử hình động / và làm (trong pdf), hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi tìm được ví dụ sau đây về việc tạo hình động

FILE VÍ DỤ Làm hình động.
1. Soạn file frames-ex.mp là file chứa các ảnh của hình động.
2. Dịch file frames-ex.mp bằng lệnh "mpost frames-ex.mp". Sau lệnh này ta thu được 9 hình frames-ex.0 cho đến frames-ex.8
3. Dịch file nguồn tạo hình động (liên kết các file frames-ex.x với nhau) và chuyển thành frames-ex.pdf) bằng lệnh "pdftex frames-ex.tex"
4. Có thể dùng MikTeX (trong Windows). Xem hiệu ứng với Acroreader (từ v 6 trở lên)

Nội dung các file ví dụ:

1. Nội dung của file frames-ex.mp
truecorners := 0;

e := 2.718282;
N=8;
size := 5cm;
bars := 0.5mm;
diff := 0.05;
xmin := -2;
xmax :=  2;
xo   := -2;
ymin :=  0;
ymax :=  e**xmax;
xcoe := size / (xmax - xmin);
ycoe := size / (ymax - ymin);

pair xaxis[], yaxis[], npnt;
xaxis[1] = (xmin * xcoe, 0);   xaxis[2] = (xmax * xcoe, 0);
yaxis[1] = (0, ymin * ycoe);   yaxis[2] = (0, ymax * ycoe);
npnt = (xmin * xcoe, ymax * ycoe);

picture xlabel, ylabel, elabel, nlabel[];
xlabel = btex $x$ etex;
ylabel = btex $y$ etex;
elabel = btex $y = e^x$ etex;
nlabel[1] = btex $n = 1$ etex;
nlabel[2] = btex $n = 2$ etex;
nlabel[3] = btex $n = 3$ etex;
nlabel[4] = btex $n = 4$ etex;
nlabel[5] = btex $n = 5$ etex;
nlabel[6] = btex $n = 6$ etex;
nlabel[7] = btex $n = 7$ etex;
nlabel[8] = btex $n = 8$ etex;


def pnt (expr x,y)=
    ( x * xcoe, y * ycoe )
enddef;

def exp (expr x)=
    pnt (x , e**x)
enddef;

def taylor (expr s,x)=
    begingroup
        save i,v,w;
        v = 1;
        w = 1;
        for i := 1 upto s:
            w := (w * (x-xo)) / i;
            v := v + w;
        endfor;
        pnt (x , v * (e**xo))
    endgroup
enddef;

path pexp,ptaylor[];

pexp = exp(xmin)
       for i:=xmin+diff step diff until xmax:
           .. exp(i)
       endfor;

for j:=1 upto N:
    ptaylor[j] := taylor (j,xmin)
                  for i:=xmin+diff step diff until xmax:
                      .. taylor(j,i)
                  endfor;
endfor;

def axis=
    drawarrow xaxis[1]--xaxis[2];
    drawarrow yaxis[1]--yaxis[2];
    for k:=-1,1:
        draw (k * xcoe, -bars) -- (k * xcoe, bars);
    endfor;
    for k:=1 upto 6:
        draw (-bars, k * ycoe) -- (bars, k * ycoe);
    endfor;
    draw pexp withcolor red;
    label.lrt  (xlabel, xaxis[2]);
    label.ulft (ylabel, yaxis[2]);
    label.top  (elabel, point (length (pexp)) of pexp);
    draw bbox currentpicture withcolor white;
enddef;

beginfig(0);
    pickup pencircle scaled 0.4mm;
    axis;
endfig;

for i:=1 upto N:
    beginfig(i);
        pickup pencircle scaled 0.4mm;
        axis;
        draw ptaylor[i] withcolor blue;
        label.lrt ( nlabel[i], npnt);
    endfig;
endfor;

end


2. Nội dung file frames-ex.tex
\input supp-pdf.tex

\nopagenumbers

\pdfpagewidth=6cm
\pdfpageheight=6cm
\hoffset=-1in
\voffset=-1in
\hsize=6cm
\vsize=6cm
\parindent=0pt

\def\page#1{%
    \vbox to \vsize{%
        \vfil
        \hbox to \hsize{%
            \vrule height 6cm depth 0cm width 0pt
            \hfil
            \vbox{\convertMPtoPDF{frames-ex.#1}{1}{1}}%
            \hfil
        }%
        \vfil
    }%
    \break
}

\page{0}
\page{1}
\page{2}
\page{3}
\page{4}
\page{5}
\page{6}
\page{7}
\page{8}

\bye


Các bạn thử xem nhé.