VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 5, contains 5, 10, 260, 261
id = 5, parent = 0, thread = 5, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.252.244.1, time = 2005/08/28 (1125198898) ,
subject = Cài đặt TeX system trên Windows, hits = 1414, karma = 0+0-,
Hôm nay, thôi đợi vài hôm nữa thế nhé.

PS: test only!<br><br>Post edited by: kyanh, at: 2005/08/28 05:45
 
id = 10, parent = 5, thread = 5, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125303722) ,
subject = Re:Cài đặt TeX system trên Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
hê, để vào trang wiki nhé, bác!
 
id = 260, parent = 10, thread = 5, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = congatrong, ip = 222.252.245.194, time = 2005/10/26 (1130338163) ,
subject = Re:Cài đặt TeX system trên Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
Mấy bác tạo ra chủ đề này để làm gì vậy? Mặc dù là diễn đàn, ai thích nói gì thì nói nhưng cố gắng có đuợc thông tin hữu ích cho người khác. Mất công tui lên đây tốn thời gian
 
id = 261, parent = 260, thread = 5, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.109, time = 2005/10/26 (1130338413) ,
subject = Re:Cài đặt TeX system trên Windows, hits = 0, karma = 0+0-,
hê, hê. congatrong lúc nào cũng gay gắt! Ghi nhận ý kiến của bác