VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4973, contains 4973, 4975, 4986, 4987
id = 4973, parent = 0, thread = 4973, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.161, time = 2008/08/21 (1219329181) ,
subject = Công thức riêng dòng, hits = 691, karma = 0+0-,
Trong Powerdot khi viết công thức riêng dòng thì công thức sẽ cách dòng phía dưới một khoảng khá lớn. Làm sao để giảm bớt khoảng cách này. Thanks!
 
id = 4975, parent = 4973, thread = 4973, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.31, time = 2008/08/22 (1219347026) ,
subject = Re:Công thức riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Tạm thời bạn dùng khoảng cách âm:
àd;kljàd;jkàd;j

\vskip-3em

àd;ljká;dfljká;dlfjàdlk


Mình chưa nghĩ ra chiêu nào khá hơn!
 
id = 4986, parent = 4975, thread = 4973, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 117.4.130.238, time = 2008/08/27 (1219854827) ,
subject = Re:Công thức riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
Tà đạo, tà đạo, khoảng cách là đo được bằng thước ... có số âm, không có khoảng cách âm !!!

gágjklasg hiqow \\[12345mm]
\centering{\displaystyle{$ 1=1=2$}} \\[23456mm]
Next paragraph


Cũng chỉ là tà đạo thôi
 
id = 4987, parent = 4986, thread = 4973, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.116, time = 2008/08/28 (1219863904) ,
subject = Re:Công thức riêng dòng, hits = 0, karma = 0+0-,
longgia2001:
Tà đạo, tà đạo, khoảng cách là đo được bằng thước ... có số âm, không có khoảng cách âm !!!
Có khối lượng âm thì chắc có khoảng cách âm thôi. Mà nói gì cho xa xôi khó hiểu. Cứ đi từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ khắc biết. Sau khi đến cây số **234 thì sẽ tới cây số *232. Mình đi tới mà nó mấy ông giao thông tính thuộc lùi thì hỏi ổng tích bằng khoảng cách gì