VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4957, contains 4957, 4960, 4964
id = 4957, parent = 0, thread = 4957, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.21.51.221, time = 2008/08/15 (1218812379) ,
subject = Giúp vẽ bảng, hits = 650, karma = 0+0-,
Mình vẽ bảng với code
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{pdflscape,makecell}
\begin{document}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\multirowcell{2}{STT}&\multirowcell{2}{Họ và tên}&\multicolumn{4}{c|}{\thead{Thành phần}}&\multirowcell{3}{Tổng kết}\\
\cline{3-6}
& &\thead{A} & \thead{B}&\thead{C}&\thead{D}&\\
\hline
\end{tabular}
\end{document}

Thì được bảng như hình dưới
http://files.myopera.com/nducphuong/viettug/Table.GIF
Các bác giúp mình làm sao để STT, Họ và tên, Tổng kết canh giữa dòng. Cảm ơn các bác nhiều
 
id = 4960, parent = 4957, thread = 4957, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 118.71.81.66, time = 2008/08/16 (1218878046) ,
subject = Re:Giúp vẽ bảng, hits = 0, karma = 2+0-,
Bạn tham khảo dưới đây nhé

\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{multirow}
\usepackage{array}
\begin{document}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\multirow{2}{1cm}{\centering STT}&\multirow{2}{2cm}{\centering Họ và tên}&\multicolumn{4}{c|}{Thành phần}&\multirow{2}{2cm}{\centering Tổng kết}\\
\cline{3-6}& &A & B&C&D&\\ \hline
\end{tabular}
\end{document}


Để trộn các hàng, các cột của một bảng mình hay dùng gói array và multirow
 
id = 4964, parent = 4960, thread = 4957, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.161, time = 2008/08/17 (1218909086) ,
subject = Re:Giúp vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác, mình đã làm đựơc rồi