VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4932, contains 4932, 4933
id = 4932, parent = 0, thread = 4932, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 88.161.228.157, time = 2008/08/10 (1218316933) ,
subject = MikTeX hạn chế dung lượng ảnh trong pdfTeX ?, hits = 524, karma = 0+0-,
Mình dùng MikTeX 2.7 và TeXniCenter. Để chèn ảnh, mình dùng câu lệnh sau
\begin{figure}[htb]
\begin{center}
\includegraphics[scale=.4]{C:/hinhthutex/f.jpg}
\end{center}
\caption{Hoa sung}
\end{figure}

Và xuất ra pdf bằng LaTeX=>pdf. Với ảnh dung lượng nhỏ (khoảng dưới 200K) thì xuất ra bình thường, nhưng lớn hơn thì nó báo lỗi (mình không rõ chính xác là bắt đầu từ giá trị nào, nhưng mình thử với ảnh 700K và lớn hơn thì báo lỗi).
Không hiểu đây là lỗi "chung" hay là do máy của mình ?
Mong chỉ giúp, xin cảm ơn nhiều!
 
id = 4933, parent = 4932, thread = 4932, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.225, time = 2008/08/10 (1218325188) ,
subject = Re:MikTeX hạn chế dung lượng ảnh trong pdfTeX ?, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn xem forum:4560