VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4920, contains 4920, 4921, 4961, 4963, 4966
id = 4920, parent = 0, thread = 4920, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = tanphu, ip = 203.162.3.155, time = 2008/08/07 (1218109531) ,
subject = Làm sao dùng tiếng Việt trong MetaPost, hits = 806, karma = 0+0-,
Có ai biết cách dùng tiếng việt trong MetaPost xin chỉ với. Ý của tôi muốn hỏi là làm cách nào để dùng tiếng việt trong file code của metaPost.
 
id = 4921, parent = 4920, thread = 4920, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.225, time = 2008/08/07 (1218115406) ,
subject = Re:Làm sao dùng tiếng Việt trong MetaPost, hits = 0, karma = 0+0-,
Chèn đoạn mã sau vào phần đầu tiên của tập tin .mp:
prologues:=2;
verbatimtex
%&latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
etex

chúc thành công!
 
id = 4961, parent = 4921, thread = 4920, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = tanphu, ip = 203.162.3.145, time = 2008/08/16 (1218885876) ,
subject = Re:Làm sao dùng tiếng Việt trong MetaPost, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
Chèn đoạn mã sau vào phần đầu tiên của tập tin .mp:
prologues:=2;
verbatimtex
%&latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
etex

chúc thành công!
Xin bác Kỳ Anh chỉ giáo với. Tôi chèn đoạn mã trên vào phần đầu tập tin .mp. Khi tiến hành biên dịch bằng lệnh mpost trong chế độ dòng lệnh của Windows thì báo lỗi:
Undefined control sequence \documentclass{article}
Tôi đang dùng Miktex 2.4 và dùng gói MetaPost 0.91.
Có phải là lỗi do phiên bản Miktex cũ và Metapost cũ hay không?
Vấn đề này đã lâu rồi chẳng giải quyết được. Mong sớm có hồi âm.
 
id = 4963, parent = 4961, thread = 4920, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.186, time = 2008/08/16 (1218888345) ,
subject = Re:Làm sao dùng tiếng Việt trong MetaPost, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn chạy mpost như sau đây:
mpost -tex=latex


Xin lỗi vì mình quên mất điều này trong bài trước
 
id = 4966, parent = 4963, thread = 4920, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = tanphu, ip = 203.162.3.145, time = 2008/08/17 (1218978482) ,
subject = Re:Làm sao dùng tiếng Việt trong MetaPost, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
bạn chạy mpost như sau đây:
mpost -tex=latex


Xin lỗi vì mình quên mất điều này trong bài trước
Cám ơn thật nhiều. Theo hướng dẫn này tôi đã thực hiện thành công!