VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4907, contains 4907, 4913, 4916, 4924, 4929, 4931, 4950
id = 4907, parent = 0, thread = 4907, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tyquynh82, ip = 203.160.1.45, time = 2008/07/29 (1217282735) ,
subject = Hỏi về gói Beamer, hits = 1220, karma = 0+0-,
Mình đang sử dụng gói Beamer để trình chiếu và gặp một vấn đề sau đây: không thể định nghĩa lại môi trường theorem (ko chuyển được theorem thành "Định lý"). Còn môi trường "proof" lại có thể chuyển được thành "Chứng minh" thông qua \begin{proof}[Chứng minh].
 
id = 4913, parent = 4907, thread = 4907, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.52.77, time = 2008/08/03 (1217781227) ,
subject = Re:Hỏi về gói Beamer, hits = 0, karma = 1+0-,
Chú ý rằng: Trong gói Beamer, môi trường theorem được nạp tự động và bạn không cần dùng \usepackage{theorem} nữa! Bạn có thể định nghĩa Định lí, Chứng minh, Hệ quả... bình thường.
 
id = 4916, parent = 4913, thread = 4907, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tyquynh82, ip = 203.160.1.43, time = 2008/08/06 (1217969096) ,
subject = Re:Hỏi về gói Beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn nqt. Đúng là trong gói Beamer,môi trường theorem được nạp tự động,trong phần khai báo mình ko dùng \usepackage{theorem} tuy nhiên vẫn không thể định nghĩa lại theorem--->Định lý được. nqt có thể nói cụ thể phần khai báo ban đầu để có thể chuyển được không.Cảm ơn rất nhiều!
 
id = 4924, parent = 4916, thread = 4907, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.38.223, time = 2008/08/08 (1218186055) ,
subject = Re:Hỏi về gói Beamer, hits = 0, karma = 4+-1-,
Đây là ví dụ:
\newtheorem{dinhli}{Định lý}[section]
\newtheorem{menhde}[dinhli]{Mệnh đề}
Bạn thử xem, nó chạy được tốt lắm
 
id = 4929, parent = 4924, thread = 4907, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tyquynh82, ip = 203.160.1.43, time = 2008/08/09 (1218233465) ,
subject = Re:Hỏi về gói Beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
ok rồi! Cảm ơn nqt rất nhiều. Cho mình hỏi một vấn đề nữa: phần [section] đằng sau là để đánh số Định lý nhưng hình như trong beamer ko đánh số được thì phải. Khi mình dùng \begin{dinhli}[1.1] thì nhận được "Định lý (1.1)". Nếu muốn thành "Định lý 1.1" thì phải làm thế nào? Thú thật mình đang phải làm đề tài thạc sỹ phần trình chiếu,mà mình không rõ về Beamer lắm.
 
id = 4931, parent = 4929, thread = 4907, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 123.19.63.212, time = 2008/08/09 (1218294188) ,
subject = Re:Hỏi về gói Beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể khai báo như sau:
\newtheorem*{dinhli11}{Định lí 1.1}
 
id = 4950, parent = 4931, thread = 4907, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = tyquynh82, ip = 203.160.1.43, time = 2008/08/14 (1218667528) ,
subject = Re:Hỏi về gói Beamer, hits = 0, karma = 0+0-,
Được rồi!Cảm ơn nqt nhiều lắm.