VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4878, contains 4878, 4879
id = 4878, parent = 0, thread = 4878, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.21.23.122, time = 2008/07/12 (1215851264) ,
subject = Làm sao để đọc file, hits = 431, karma = 0+0-,
- Các bác cho mình hỏi là trong latex có cách nào import file (read file)sẵn có vào tài liệu đang soạn thảo không?

- LÀm sao để thêm ký hiệu toán học?
 
id = 4879, parent = 4878, thread = 4878, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.126, time = 2008/07/12 (1215856408) ,
subject = Re:Làm sao để đọc file, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn dùng lệnh \input. Ví dụ có hai tập tin a.tex và b.tex như sau
% a.tex
\begin{equation}
 \int^2_\pi
\end{equation}

Và nội dung tập tin b.tex
% b.tex
\documentclass{article}
\begin{document}
  \input a % nạp tập tin A
\end{document}


Câu hỏi còn lại: bạn xem files:symbols

Chúc vui!