VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4872, contains 4872, 4876
id = 4872, parent = 0, thread = 4872, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.187.250, time = 2008/07/10 (1215704304) ,
subject = câu đố từ xfr*shy_w*rd, hits = 413, karma = 0+0-,
Các bạn có thể giúp xfr* typeset hình sau đây không?

http://img112.imageshack.us/img112/1721/0001vk4.jpg

Cảm ơn!
 
id = 4876, parent = 4872, thread = 4872, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.126, time = 2008/07/12 (1215847937) ,
subject = Re:câu đố từ xfr*shy_w*rd, hits = 0, karma = 0+0-,
đã hướng dẫn cho xfr*: xem nhưng một bảng 4 dòng và 2 cột, riêng dòng trên cùng và dòng cuối, các cột được trộn lại với nhau.