VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4841, contains 4841, 4842, 4843, 4844
id = 4841, parent = 0, thread = 4841, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongasm, ip = 117.4.60.184, time = 2008/07/06 (1215343287) ,
subject = Trình bày tài liệu tham khảo, hits = 778, karma = 0+0-,
Mình gà, cho hỏi về hình thức trình bày Tài liệu tham khảo, theo quy định thì chia ra làm 2 phần Tiếng Việt và Tiếng Anh. Nhưng qua phần Tiếng Anh thì chỉ số đánh lại từ [1], có cách nào cho chỉ số đánh tiếp ko, ví dụ từ [3] chẳng hạn.
\documentclass[a4paper,13pt]{extarticle}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{amsfonts,amssymb}
\usepackage{amsmath}

\parindent=0cm
\parskip=0.3cm
\setlength{\oddsidemargin}{1cm}
\setlength{\evensidemargin}{1cm}
\setlength{\textwidth}{15.5cm}
\setlength{\topmargin}{-1.9cm}
\headheight=0.7cm
\baselineskip=0.3cm
\topskip=0.8cm
\setlength{\textheight}{25cm}

\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}

\def\up{\MakeUppercase}

\begin{document}

\fontfamily{ptm}\selectfont

\vspace{0.5cm}

\begin{center}
{\Large \textbf{Tµi liÖu tham kh¶o}}
\end{center}

\renewcommand{\refname}{\normalsize \textbf{TiÕng ViÖt}}

\begin{thebibliography}{20}

\bibitem{fer} D­¬ng Minh §øc (2000), \emph{Gi¶i tÝch hµm}, NXB §¹i häc Quèc gia TP.HCM.

\bibitem{fer} NguyÔn Xu©n Liªm (1994), \emph{§é ®o vµ tÝch ph©n}, NXB Gi¸o dôc.

\bibitem{fer} NguyÔn §×nh Ph­ (2002), \emph{Ph­¬ng tr×nh vi ph©n}, NXB §¹i häc Quèc gia TP.HCM.

\end{thebibliography}

\renewcommand{\refname}{\normalsize \textbf{TiÕng Anh}}

\begin{thebibliography}{20}

\bibitem{fer} Jerzy Zabczyk (1992), \emph{Mathematical Control Theory An Introduction}, Birkhaeuser.

\bibitem{fer} L.S. Pontriagin (1962), \emph{Ordinary Differential Equation}, Addison-Wesley, Mass.

\bibitem{fer} Serge Lang (1969), \emph{Analysis II}, Addison-Wesley, Reading Massachusetts, USA.

\end{thebibliography}

\end{document}
 
id = 4842, parent = 4841, thread = 4841, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/07/07 (1215385649) ,
subject = Re:Trình bày tài liệu tham khảo, hits = 0, karma = 1+0-,
Có một cách như sau: Trong đoạn mã của bạn có 3 tài liệu tham khảo tiếng việt, hày thêm lệnh sau vào sau dòng \begin{thebibliography}{20} của phần tài liệu tham khảo tiếng anh \setcounter{enumiv}{3}

Tôi dã kiểm tra và OK.
 
id = 4843, parent = 4842, thread = 4841, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.189.11, time = 2008/07/07 (1215388072) ,
subject = Re:Trình bày tài liệu tham khảo, hits = 0, karma = 0+0-,
làm như vậy có bất tiện là mỗi khi thêm bớt số lượng tài liệu, hoặc là di chuyển, thay đổi thứ tự sẽ mất công đổi số lại.

có nhiều gói chuyên biệt cho việc này. với cách gõ tài liệu như cuongasm thì có thể dùng gói files:lyk-hbib do mình viết

chúc vui
 
id = 4844, parent = 4843, thread = 4841, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongasm, ip = 117.4.39.182, time = 2008/07/07 (1215420505) ,
subject = Re:Trình bày tài liệu tham khảo, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn mọi người đã giúp đỡ. Hi vọng sau này có thể rành Tex 1 chút để đóng góp cho diễn đàn.