VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 48, contains 48
id = 48, parent = 0, thread = 48, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/07 (1126082548) ,
subject = gói sectionbox, hits = 523, karma = 0+0-,
gói này tạo màu nền cho section

tải về gói ở đây

xem ví dụ (mã nguồn, tiếng Việt, với gói vntex):
LINK_HERE-vi.zip

screenshot:
http://sarovar.viettug.org/img/sectionbox-test-vi.jpg

để biên dịch ví dụ đi kèm theo gói, cần thêm gói sciposter ;(