VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4755, contains 4755, 4757, 4772, 4779
id = 4755, parent = 0, thread = 4755, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = nntan73, ip = 210.245.52.11, time = 2008/06/24 (1214323892) ,
subject = pdfscreen và diagxy, hits = 586, karma = 0+0-,
Chào các bác! Em đang dùng pdfscreen và diagxy em khai báo như thế này:

\documentclass[a4paper,12.5pt]{article}  
\usepackage{xspace,colortbl}
%\usepackage{xspace}% ,colortbl}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{slashbox, eepic}
\usepackage{xypic}
 \input diagxy
%\input diagxy
%\input xy-pic
%\xyoption{tips}
%\SelectTips{xy}{12}
%\usepackage{pstcol,pst-3d}
%\usepackage{mathrsfs}
\usepackage[mathscr]{eucal}
\usepackage{bbm}
\usepackage{tabularx}
%\usepackage{mathabx}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym,amscd,amsfonts}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmathfix}
%\usepackage{Theorem}
%\usepackage{ifthen}
%\usepackage{float}
%\usepackage[english]{babel}
%\usepackage[vntime]{vntex}

%\usepackage{listings}
\newtheorem{Theorem}{\bf Định lý}[section]
\newtheorem{theorem}{\bf Định lý}[section]
\newtheorem{Proposition}[Theorem]{\bf Mệnh đề}
\newtheorem{Conception}[Theorem]{\bf Khái niệm}
\newtheorem{Property}[Theorem]{\bf Tính chất}
\newtheorem{Lemma}[Theorem]{\bf Bổ đề}
\newtheorem{Corollary}[Theorem]{\bf Hệ quả}
\newtheorem{Definition}[Theorem]{\bf Định nghĩa }
\newtheorem{Remark}[Theorem]{\bf Nhận xét}
%\newtheorem{Remark}[Theorem]{\bf Nhận xét}
\newtheorem{Conjecture}[Theorem]{\bf Giả thuyết}
\newtheorem{Problem}[Theorem]{\bf Vấn đề}
\newtheorem{Algorithm}[Theorem]{\bf Thuật toán}
\newtheorem{Theory}[Theorem]{\bf Nguyên lí}
\newtheorem{Question}{\bf Bài tập}
\newtheorem{Solution}[Theorem]{\bf Lời giải}
\newtheorem{Sol}{\bf Gợi ý}
\newtheorem{sol}[Theorem]{\bf Gợi ý}
\newtheorem{So}[Theorem]{\bf Hướng dẫn}
\newtheorem{gy}[Theorem]{\bf Gợi ý}
\newtheorem{hd}[Theorem]{\bf Hướng dẫn}
\newtheorem{kn}[Theorem]{\bf Định nghĩa}
\newtheorem{ch}[Theorem]{\bf Câu hỏi}
%\newtheorem{ch}[Theorem]{\bf Câu hỏi}
\newtheorem{Example}{\bf Thí dụ}
\newtheorem{cm}[Theorem]{\bf Chứng minh}
\newtheorem{nx}{\bf Nhận xét}
\newtheorem{dn}{\bf Định nghĩa}
%\newtheorem{lg}{\bf Lời giải}
\newtheorem{example}{\bf Thí dụ}
%================================================
%\usepackage[utf8]{vietnam}

%\usepackage[screen,panelright,code,paneltoc,sectionbreak]{pdfscreen}
% Day la goi su dung mau
%   \PassOptionsToPackage{coloremph,colormath,colorhighlight,lightbackground}{texpower}% 
%\usepackage[screen,panelright,code,paneltoc,sectionbreak]{pdfscreen}
%\usepackage[print,panelright,code,paneltoc,sectionbreak]{pdfscreen}
 \usepackage[screen,panelright,code,sectionbreak]{pdfscreen}
%\usepackage[screen,panelleft,code,sectionbreak]{pdfscreen}
\usepackage[display]{texpower}
%\usepackage{mathabx}
%\usepackage[print,panelright,code,paneltoc,sectionbreak]{pdfscreen}
\begin{screen}
 \margins{.65in}{.65in}{.65in}{.65in}
 \screensize{6.25in}{8in}
 \changeoverlay
\emblema{logotlu2.pdf}
 \paneloverlay{but.pdf}
% \overlay{logotlu2.pdf}
 \overlay{logotlu4.pdf}
 \def\pfill{\vskip6pt}
\end{screen}

\renewcommand\floatpagefraction{1}
\renewcommand\textfraction{0}
\def\pdfscreen{\texttt{\small\color{section1}pdfscreen}\xspace}

\begin{print}
\notesname{Notes:}
\makeatletter
\def\@seccntformat#1{\llap{\scshape\color{section\[email protected]}
     \csname the#1\endcsname.\hspace*{6pt}}}
\makeatother
\end{print}

\begin{document}
\def\xypic{\hbox{\rm\Xy-pic}}
%\input{PhanTichPhuongSaiS.tex}
%\large
\begin{screen}
\title{\color{section1}\huge XÁC SUẤT THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG}
\end{screen}
%\Huge
%\input{PhanTichPhuongSaiS.tex}
\begin{print}
\title{\huge\texttt{XÁC SUẤT THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG-TUẦN 8} }
\end{print}

\author{\color{section1}\Large Nhâm Ngọc Tần\\
        {\small\href{mailto:[email protected]}
        {\color{section1}\texttt{[email protected]}}}}
\maketitle
\begin{screen}
\vfill

\end{screen}\begin{print}
\tableofcontents
\end{print}
\begin{screen}

\vfill
\end{screen}
%\section{nnt}\label{nnt}
%\path
\setcounter{part}{9}
\input{TuongQuanS.tex}
\input{TuongQuanThuHangS.tex}
\input{MoHinhHoiQuiTuyenTinhS.tex}
\input{UocLuongBangPhuongPhapBinhPhuongBeNhatS.tex}
\input{CacGiaThietChuanChoMoHinhHoiQuiTuyenTinhS.tex}
\input{DinhLiGauss-MarKov.tex}
\input{KhaNangGiaiThichCuaPhuongTrinhHoiQuiTuyenTinhS.tex}
\input{KiemDinhVeDuongHoiQuiS.tex}
\input{DuBaoS.tex}
\input{BaiTapChuong12.tex}
\input{HoiQuiDaBienS.tex}
\end{document}


Kết quả biên dịch gặp lỗi sau
http://img70.imageshack.us/img70/2928/pmcr2.jpg

Kính mong các bác giúp đỡ.
 
id = 4757, parent = 4755, thread = 4755, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.177, time = 2008/06/25 (1214381472) ,
subject = Re:pdfscreen và diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn!

Lệnh \square đã được định nghĩa trong gói diagxy. Lỗi mà bạn gặp fải là sự xung đột giữa các gói, khi có một gói khác (amsfonts,amssymb,...) cũng định nghĩa lại \square.

Cách gỡ lỗi là bạn thử bỏ đi một vài gói không dùng...

good luck!
 
id = 4772, parent = 4757, thread = 4755, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = nntan73, ip = 210.245.52.11, time = 2008/06/26 (1214464975) ,
subject = Re:pdfscreen và diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác!
Em đã % mấy gói trên thì không gặp lỗi trên nữa, nhưng lại bị lỗi khác
do không hiểu
\begin{pmatrix} \end{pmatrix}
thế mới đau chứ.
 
id = 4779, parent = 4772, thread = 4755, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.177, time = 2008/06/27 (1214502334) ,
subject = Re:pdfscreen và diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
môi trường đó được định nghĩ trong gói amsmath. Gói amsmath bạn không thể bỏ đi