VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4739, contains 4739, 4740, 4741, 4747, 4748
id = 4739, parent = 0, thread = 4739, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 58.186.245.77, time = 2008/06/18 (1213807508) ,
subject = chỉ số dưới một hàm, hits = 938, karma = 0+0-,
Chào mọi người.

Em dùng PCTex gõ luận văn, đến cái chỗ viết thông tin dưới một hàm thì không biết cách nào làm cho nó đẹp cả, nhìn rất ngứa mắt.

VD viết

\sum_i^n


thì ok , nhưng viết

\left\| u \right\|_{ L^{\infty}(0,T,X) } =  \text{esssup}_{0<t<T} \left\| u(t) \right\|_X
thì không biết cách nào viết dòng 0<t<T nằm hẳn bên dưới esssup cả.

Em thấy hàm \stackrel{a}{b} đặt a lên trên b, em không biết liệu có hàm nào có chức năng ngược với nó không ?
Mong mọi người chỉ giáo ! thanks.
 
id = 4740, parent = 4739, thread = 4739, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.12.65, time = 2008/06/19 (1213809117) ,
subject = Re:chỉ số dưới một hàm, hits = 0, karma = 0+-1-,
....không biết cách nào viết dòng 0<t<T nằm hẳn bên dưới esssup cả.

Bạn thêm vào lệnh \limits:
....\text{esssup}\limits_{0<t<T}...
Tất cả các công thức khác cũng vậy:
$\sum\limits_{i=0}^{n} ...$
nhưng với gói lệnh thường dùng amsmath.
 
id = 4741, parent = 4739, thread = 4739, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/19 (1213809434) ,
subject = Re:chỉ số dưới một hàm, hits = 0, karma = 1+0-,
tqviet:
Em thấy hàm \stackrel{a}{b} đặt a lên trên b, em không biết liệu có hàm nào có chức năng ngược với nó không ?
Mong mọi người chỉ giáo ! thanks.
Bạn đọc tài liệu files:amsldoc-vn. Trong đó có ví dụ và chú thích khá kỹ.
 
id = 4747, parent = 4741, thread = 4739, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tqviet, ip = 118.68.127.142, time = 2008/06/20 (1213900942) ,
subject = Re:chỉ số dưới một hàm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn thầy viettug và thầy nhdien nhiều.

Em đã làm được với hàm \underset.

Không hiểu PCTex không chấp nhận cách viết \text{esssup}\limits_{0<t<T} nhỉ ?
Nếu dùng \limits để chỉnh cận tích phân xác định thì ok.
 
id = 4748, parent = 4747, thread = 4739, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/20 (1213902148) ,
subject = Re:chỉ số dưới một hàm, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn coi lại tài liệu amsldoc-vn về việc sử dụng toán tử (essup), cách định nghĩa toán tử mới và cách dùgn limits