VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4731, contains 4731
id = 4731, parent = 0, thread = 4731, catid = 39, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.191.7, time = 2008/06/16 (1213560376) ,
subject = 2c -- ví dụ web trực quan, hits = 1208, karma = 0+0-,
đang lẩm nhẩm trong đầu một ứng dụng web dành riêng cho các ví dụ về tex. tên thử chọn là 2c (two columns): một cột là mã tex, cột kia là hình ảnh minh họa tương ứng.

wishlist:
* cho phép tải hình ảnh và tập tin nén kết quả
* hỗ trợ user
* hỗ trợ bình luận
* tô màu mã tex
* tìm kiếm theo tag hoặc text
* cho phép bình luận, đánh giá
* sắp xếp theo gallery

tất cả mới có trong todo list...