VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4696, contains 4696, 4700
id = 4696, parent = 0, thread = 4696, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/06/06 (1212710810) ,
subject = Package cho PCTeX non-pro, hits = 495, karma = 0+0-,
Xin hỏi có cách nào để cài thêm package cho PCTeX v.6 không ạ (không phải bản pro).
Em có thử cách sau đây với thằng {babel} nhưng không thành công:
Vào Setting --> Packages --> Use web Archive, nó hiện ra một bản danh sách. Ở cột bên phải chọn babel rồi Install.
Sau khi cài xong vào gõ bình thường (dùng \usepackage[frenchb]{babel}), nó không báo lỗi, tuy nhiên khi xuất ra DVI thì các kí tự tiếng Pháp đều biến mất.
Em chưa thử với các package khác.
Xin nhờ chỉ giúp!
 
id = 4700, parent = 4696, thread = 4696, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.184.165, time = 2008/06/06 (1212742444) ,
subject = Re:Package cho PCTeX non-pro, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn cho mình xem tập tin *.log đi? Có thể là sai khác về encoding đã gây ra lỗi này