VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4654, contains 4654, 4655, 4743, 5068, 5069
id = 4654, parent = 0, thread = 4654, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = newcondona, ip = 203.160.1.45, time = 2008/05/28 (1211970616) ,
subject = Một số vấn đề về in ấn, hits = 1081, karma = 0+-1-,
Hello everybody!
Em thường phải in ở ngoài tiệm nên luôn phải dịch tệp tex sang đuôi PDF. Nét chữ trong tệp PDF nhìn nó mảnh hơn ở tệp DVI.(và cả của Word)

Có một số trường hợp tệp PDF của em ko in được (có một hộp thoại báo lỗi và máy tự động liên kết đến một trang web của adobe).

Em đã thử lại bằng cách dịch một tệp tex sang pdf theo hai trường hợp.
TH1: texify --pdf
TH2: texify --> dvips --> ps2pdf
thì trường hợp hai in được, trường hợp một báo lỗi.

Về việc căn lề trang thì lề xem trong máy khác hẳn với lề khi in ra? (lề trên lề dưới khi in ra rộng hơn.) và lề của trang không giống với khai báo trong gói geometry.
 
id = 4655, parent = 4654, thread = 4654, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.87, time = 2008/05/28 (1211982183) ,
subject = Re:Một số vấn đề về in ấn, hits = 0, karma = 0+-1-,
Lỗi gì đã được thông báo?
 
id = 4743, parent = 4655, thread = 4654, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = q00p, ip = 118.71.195.137, time = 2008/06/19 (1213815899) ,
subject = Re:Một số vấn đề về in ấn, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng thử lệnh dvipdfm xem
dvipdfm [file.dvi]
 
id = 5068, parent = 4743, thread = 4654, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tanphu, ip = 203.162.3.148, time = 2008/09/20 (1221847789) ,
subject = Vấn đề in thành cuốn sách nhỏ, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi xin giới thiệu với các bác cách tạo ra file để in thành cuốn sách nhỏ. Ta dùng giấy in khổ a4, đặt 2 trang tài liệu a5 đứng trên một tờ giấy a4 ngang để gấp đôi lại, giống như in ở chế độ Bookfold trong MS Word vậy.

Không cần phải dùng gói booklet vì theo tôi thấy sử dụng gói booklet khá phức tạp. Ta chỉ cần gói geometry kết hợp với Adobe Reader 8 để in là ok.
Tạo trang tài liệu a5 bằng các lệnh:
\documentclass[12pt,a5paper]{book}
\usepackage[twoside,top=1.5cm,
    bottom=1.5cm,inner=1.5cm,outer=1.5cm]{geometry}

Bạn có thể điều chỉnh các thông số sao cho đẹp mắt nhất. inner là lề (lề phải của trang chẵn) và cũng chính là lề trái của trang lẻ. outer thì ngược lại.

Biên dịch để thu được tài liệu bằng khổ giấy a5. Tiến hành in bằng Acdobe Reader, chọn chế độ in là booklet priting. Tuỳ vào việc bạn có máy in một mặt hay hai mặt mà chọn chế độ in cho thích hợp. Nếu chỉ có máy in một mặt thì in mặt này rồi lật ngược lại in mặt sau.
 
id = 5069, parent = 5068, thread = 4654, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tanphu, ip = 203.162.3.148, time = 2008/09/20 (1221847990) ,
subject = Re:Vấn đề in thành cuốn sách nhỏ, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi vì gõ nhầm,
\documentclass[12pt,a5paper]{book}
Chứ ko phải là \usepackage