VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4650, contains 4650
id = 4650, parent = 0, thread = 4650, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.44.51, time = 2008/05/27 (1211840657) ,
subject = Một số macro tự viết. Bạn nào thấy được cứ dùng!, hits = 420, karma = 0+0-,
code:d500bdc58c (view, download)