VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4635, contains 4635, 4636, 4646, 4647
id = 4635, parent = 0, thread = 4635, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 222.252.235.196, time = 2008/05/25 (1211650274) ,
subject = Làm bản tóm tắt luận văn bằng LaTeX, AmSTeX, hits = 1010, karma = 0+0-,
Chào các bạn! Tôi muốn làm bản tóm tắt luận văn (24 trang) trong LaTeX, AmSTeX thì phải như thế nào? Mong các bạn hướng dẫn kĩ hơn nhé!
 
id = 4636, parent = 4635, thread = 4635, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.253, time = 2008/05/25 (1211659458) ,
subject = Re:Làm bản tóm tắt luận văn bằng LaTeX, AmSTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Về mặt nguyên tắc, bản tóm tắt chỉ khác với bản chính ở cỡ giấy và việc in ấn. Dưới đây là một ví dụ mẫu. Trong đó, có dùng gói xr (xem chú thích ở dưới). Khi nào hoàn thành nội dung, chuyển qua phần in ấn (in 2 mặt), bạn có thể hỏi tiếp.

\documentclass[a5paper, 11pt,oneside]{report}

\usepackage{titlesec}
\usepackage{setspace}
% và các gói khác

\usepackage{xr}
\externaldocument{banchinh}
% banchinh.tex là tập tin chứa bản chính của luận văn

\makeatletter
\def\chapter{%
 \global\@topnum\[email protected] %
 \@afterindentfalse%
 \secdef\@chapter\@schapter%
}
\makeatother

\titleformat{\chapter}[block]
 {\normalfont\Large}
 {%
  \textsf{\chaptertitlename\space \thechapter:}
 }
 {.5em}% space between the chapter and the chapter's title
 {\bfseries}
   
\titlespacing{\chapter}{0pc}{1.3em}{1.3em}

\parindent0pt
\geometry{
 a5paper,
 left=18mm,right=18mm,
 includemp,
 marginparwidth=0pt,
 marginparsep=0pt,
 top=19mm,nohead,
 bottom=17mm,
 footskip=2em,
 footnotesep=1.5em
}

\onehalfspacing

\begin{document}

% nội dung của luận văn. nguyên tắc: tham chiếu trong bản tóm tắt
% phải giống như trong bản chính. Dùng gói xr bảo đảm điều này.

\end{document}
 
id = 4646, parent = 4636, thread = 4635, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nqt, ip = 222.252.230.184, time = 2008/05/27 (1211821516) ,
subject = Re:Làm bản tóm tắt luận văn bằng LaTeX, AmSTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug! Còn trong AmSTeX phải làm như thế nào?
 
id = 4647, parent = 4646, thread = 4635, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.188.87, time = 2008/05/27 (1211825396) ,
subject = Re:Làm bản tóm tắt luận văn bằng LaTeX, AmSTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Thành thật xin lỗi bạn: mình không xài AMSTeX và không hề có ý định nghiên cứu nó. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể liên lạc với thầy Phùng ở đại học khoa học Huế.