VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 462, contains 462, 464, 473, 477, 479, 481, 482, 484, 486, 490, 493, 498, 599
id = 462, parent = 0, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/07 (1133958865) ,
subject = Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 4236, karma = 0+0-,
Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang đánh một số tiểu luận nhưng vẫn gặp vấn đề trong việc điều chỉnh cỡ chữ. Từ trước tới nay, các luận văn và luận án tiến sĩ đều được đánh bằng Tex, vậy quy định cỡ chữ như thế nào???? Thật sự yêu cầu của tất cả mọi người là 14pt nhưng MikTex lại không có cỡ chữ này, làm thế nào để khắc phục được điều này. Hy vọng các bạn có thể thảo luận sôi nổi về vấn đề này và tìm ra một phương án tốt nhất về vấn đề này.

PS: Vấn đề này cũng đã nói ở đây, LINK_HERE nhưng theo Kyanh nên mở box riêng mà.
 
id = 464, parent = 462, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.108.84, time = 2005/12/07 (1133964417) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Vấn đề cỡ chữ cũng đã có người thắc mắc như bạn, nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này, chuyện cỡ chữ trog các luận văn mà ở Việt Nam qui định là 14pt thì chỉ có nước dùng open office thôi. Mình có coi nhiều nhưng không cái nào khả thi cả.
 
id = 473, parent = 464, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/08 (1134039658) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Vấn đề cỡ chữ cũng đã có người thắc mắc như bạn, nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này, chuyện cỡ chữ trog các luận văn mà ở Việt Nam qui định là 14pt thì chỉ có nước dùng open office thôi. Mình có coi nhiều nhưng không cái nào khả thi cả.
Điều này chứng tỏ rằng, từ trước tới nay các luận văn và luận án đều không dùng cỡ chữ này, vậy thì thông thường, tất cả các luận văn đã sử dụng cỡ chữ bao nhiêu?


@ Hôm nay diễn đàn không đăng nhập được thì phải.
 
id = 477, parent = 473, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.167, time = 2005/12/09 (1134138993) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Từ trước đến giờ? người ta vẫn dùng Word để gõ luận văn mà. Như mình biết ở Huế, chỉ có một số dùng được TeX, nhiều người vẫn dùng AMSTeX, môn dạy chính khóa ở lớp cao học cũng là AMSTeX... ==> dùng các macro bỏ dấu, việc thay đổi cỡ chữ thì dùng lệnh phóng đại \magnification

Đó là dân lơ tơ mơ. Những bài báo thì theo quy định của viện, và tất nhiên không có cỡ chữ 13pt trở lên.

Người ta đã quy định cỡ chữ, lề trái, lề phải, mà quên mất quy định việc trình bày luận văn sao cho trong sáng, rõ ràng, dễ đọc, v.v...

Nếu có cỡ chữ 14pt với TeX thì sẽ không có những vụ bàn luận này. Nhưng, theo ý kiến của /me, cỡ chữ 10pt và 11pt là đẹp nhất.
 
id = 479, parent = 477, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.162.18.60, time = 2005/12/09 (1134145367) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào các bác. Quả thật vấn đề kích thước chữ là đáng quan tâm, vì em được biết, nếu làm luận văn thạc sỹ thì không vấn đề gì, nhưng khi làm luận án tiến sĩ, nếu format của các bác không chuẩn theo qui định của Bộ thì luận án của bác chắc chắn bị trả lại đầu tiên, để format cho đúng đã, sau đó mới nói đến chuyện nội dung.

Rất tiếc là gói vn-tex của bác Hàn Thế Thành sao lại không bàn đến vấn đề này để mọi người đỡ vất vả nhỉ. Giải pháp của em là: đành sử dụng gói vnTex 2.0 của bác Nguyễn Hữu Điển, tuy không thật sự thoải mái lắm, nhưng được cái đáp ứng được yêu cầu về kích thước chữ (đây là em cũng được nhờ từ một bác đã bảo vệ xong luận án cho cái format). Em vì trình độ thấp kém nên đề nghị nếu bác nào có nhã ý, chỉnh sửa lại cái này cho nghiêm chỉnh làm cái style chung cho cộng đồng thì tốt quá.

%----- đều là encode theo TCVN
% - sử dụng package vnTex2.0 của bác Nguyễn Hữu Điển
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
%\documentclass[11 pt,onesite,openany]{book}
\documentclass[11 pt,openany]{book}
\textheight 23truecm \textwidth 15truecm \voffset -0.7 in
\marginparwidth=100pt
\usepackage{vnfonts}
\usepackage{textcase}
\usepackage[intlimits]{amsmath}
\usepackage{amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsfonts}
\usepackage[mathscr]{eucal}
\usepackage{graphicx}

%-----các kiểu fonts-------------------
\font\chapf=vhtimeb at 16pt
\font\chuong=vnrevu at 15pt
\font\it=vntimei at 14pt
\font\webd=webdings
\font\vngoth=vnaris at 16pt
\font\vntimet=vntimeb at 16pt
\font\vntime=vntime at 14pt
\font\vntimei=vntimei  at 14pt
\font\vntimeb=vntimeb  at 17pt
\font\vhtimebb=vhtimeb  at 13pt
\font\vntimebi=vntimebi  at 14pt
\font\vhtime=vhtime  at 14pt
\font\vhtimei=vhtimei  at 14pt
\font\vhtimeb=vhtimeb  at 15pt
\font\vhtimebbb =vhtimeb  at 20pt
\font\vhtimebi=vhtimebi  at 14pt
\font\vnnho = vntime at 14pt
\font\vndam = vntimeb at 16pt
\font\vhlinus = vhlinus at 14pt
\font\vn = vntime at 14pt
\font\vnb = vntimeb at 14pt
\font\vnh=vhtime  at 14pt
\font\vhb=vhtime  at 14pt

\font\itc=vntimei at 14pt
\font\pagef=vntime at 12pt
\font\ihc=vhtimei at 14pt
%\font\to =cmsy10 at 14pt

% --------------------------------------------------------------
\vfuzz2pt % Don't report over-full v-boxes if over-edge is small
\hfuzz2pt % Don't report over-full h-boxes if over-edge is small
% THEOREMS --------------------------------------------------
\newtheorem{thm}{Định lý}[section]
\newtheorem{cor}[thm]{Hệ quả}
\newtheorem{conj}[thm]{Giả thuyết}
\newtheorem{lemma}[thm]{Bổ đề}
\newtheorem{prop}[thm]{Mệnh đề}
%\theoremstyle{definition}
\newtheorem{defn}[thm]{Định nghĩa}
\newtheorem{propanddefn}[thm]{Mệnh đề và định nghĩa}
%\theoremstyle{remark}
\newtheorem{rem}[thm]{Chú ý}
\newenvironment{proof*}{%
  \vskip 2mm\noindent {}}{\hfill \hfill $\Box$ \vskip 2mm}
\numberwithin{equation}{section}
\newenvironment{proof}{%
  \vskip 2mm\noindent {\it Chøng minh.}}{\hfill \hfill $\Box$ \vskip 2mm}
% NEW COMMAND ở đây encode theo TCVN ----------------------------
\renewcommand{\bibname}{\centerline {\chapf Tài liệu tham khảo}}
\renewcommand{\chaptername}{\centerline {\chuong Ch­ương}}
\renewcommand{\contentsname}{\centerline {\chapf Mục lục}}
\renewcommand{\listfigurename}{\centerline {\chapf Danh sách hình vẽ}}
% NEW DEFINITION----------------------------------------------------
\def\cap#1{\emph{\caption{\itc #1}}} %cái này là em đ/n
\def\up#1{\vnh\NoCaseChange{#1}\vn} %cái này là em đ/n
\def\upb#1{\vhb\NoCaseChange{#1}\vnb}
% cái này là em đ/n
% --> ví dụ để viết hoa Ở --> \up{ở};
% nếu muốn hoa đậm \upb{ở} -->
% dùng trong \section,
% eg: \section{\upb{ả}nh hưởng của yếu tố...}
\def\upc#1{\ihc\NoCaseChange{#1}\itc} %cái này là em đ/n
\def\e2c{\frac{e^2}{2C}}
\def\get#1{\Bigl\lvert_{#1}}
\def\uh{\mathcal U}
\def\gh{\mathcal G}
\def\th{\mathcal \tau}

% Kiểu số thứ tự ở giữa trang phía trên,
% nhưng đối với trang có mục đầu tiên như
% Chương, thì số trang vẫn ở dưới
% --> chưa biết cách sửa----------------
\makeatletter
\def\[email protected]{
\def\@evenhead{\hfill {\pagef -{\thepage}-}\hfill}
\def\@oddhead{\hfil{\pagef -{\thepage}-}\hfil}}
\def\@oddfoot{}
\def\@evenfoot{}
\makeatother
\pagestyle{myheadings}


Tuy nhiên cái đoạn NEW COMMAND vẫn hoạt động chưa đúng lắm, cụ thể là cái tiêu đề "Chương" chưa được căn giữa. Còn nếu nội dung tiêu đề chương muốn căn giữa thì dùng lệnh sau đây:

% cái này là của bạn em nhé!
\chapter[\vhb Đĩa cực trị tương ứng với hằng số nội suy]{\centerline{\chapf Đĩa cực trị}}
\vspace{-1.2cm}
\centerline{\chapf tương ứng với hằng số nội suy}
\vspace{1.5cm}


PS: bài được chỉnh bởi kyanh (chuyển mã vào tag code).
 
id = 481, parent = 479, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.162.18.60, time = 2005/12/09 (1134145887) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Vấn đề thứ 2 là: khi sinh ra mục lục, lẽ ra theo quy định của Bộ phải là:
Trang
Chương 1: Đĩa cực trị... 1
thì cái \tableofcontents nó lại là:
1. Đĩa cực trị... 1 % em chưa biết tạo cái "Trang" đó như thế nào cả...

và trong bảng danh sách hình vẽ cũng tương tự:
1.1. Đây là hình vẽ số 1
lẽ ra phải là
Hình 1.1. Đây là hình vẽ số 1
Giải pháp là: cho Latex sinh ra mục lục sau gõ lại bằng Word --> quá tệ đúng không các bác, nhưng hiện chưa tìm ra cách khắc phục. Bác nào có cao kiến xin mách giùm --> xin cảm ơn các bác nhiều (em cảm ơn cho cả những người làm sau đấy nhé!).
 
id = 482, parent = 481, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.162.18.60, time = 2005/12/09 (1134146097) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
à, quên, để phóng to kích thước chữ theo đúng chuẩn thì dùng cái này ạ:
\Large
\parskip 4pt
\setlength{\baselineskip}{24truept} \setlength{\oddsidemargin}
{0.4in} \setlength{\topmargin}{0.5in}
\setlength{\evensidemargin}{0.4in} \pagenumbering {arabic}
\include{chap1}
......
 
id = 484, parent = 482, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.167, time = 2005/12/09 (1134147059) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bác!

Cám ơn bác rất nhiều về ba bài viết vừa rồi!

Mình chưa làm luận án tiến sĩ. Khi đó mình sẽ giải quyết vấn đề font ra sao? Chưa biết. Nhưng bi chừ nếu có ai hỏi, thì mình sẽ kô cố mà tìm lời giải. Nhưng quả thật là mình cũng có hứng thú rồi đây. Tết này, mình sẽ tranh thủ cái tiến lớp `ext' để mở rộng sang cỡ 14pt, v.v...

Việc dùng gói `vnfonts' của Nguyễn H. Điển có cái sự thoải mái đó. Thật hay. Nhưng mình thấy thì có quá nhiều rối rắm. Các mã mà thầy N.H Điển cung cấp chẳng qua là các work around, giải pháp tình thế mà thôi. Thật sự thì thầy H.H Điển cũng kô bằng lòng với cách đó --- theo /me đoán !

Theo như /me thấy trong mã bác gửi, thì việc dùng `\newtheorem' chuẩn của LaTeX đã quá lạc hậu. Thử với `ntheorem', http://download.viettug.org/mirror1.php?files=ntheorem

Vì sao lại có quy định như vậy? Vì sao không thể bỏ nó đi?

Chào thân ái!

PS: về câu hỏi của bác về \tableofcontents, bác mở một topic mới, mình và các bạn sẽ trả lời cho bác!
 
id = 486, parent = 484, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.162.18.60, time = 2005/12/10 (1134149441) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn bác kyanh!

Quả thực bác mà làm cái đó thì em ủng hộ nhiệt tình, kể cả vật chất nhé.

Vì có thực hiện mới thấy vất vả như thế nào.

Còn câu hỏi của bác thì em e không có câu trả lời từ phía mình, mà là từ phía người quản lý, còn tại sao họ lại yêu cầu như vậy thì em chịu...

Em nghĩ, tốt nhất, chờ người ta thay đổi thì mình nên theo họ, bác ạ. Chính vì lẽ vnTex chưa đáp ứng được kích thước font (theo yêu cầu của Bộ), nên em biết rất nhiều người dùng Tex phải dùng font của bác Điển. Mà quả đáng tội, những vấn đề kỹ thuật em không dám lạm bàn vì trình độ chưa tới, nhưng ít ra là bác ý cũng giúp những người như chúng em giải quyết được bài toán trước mắt.

Nhưng quả thật, là em cũng cảm thấy hơi bức bối một chút. Vì cái bản VnTex 2.0 của bác Điển chỉ cho phép cài 1 lần hay sao, em cài ở nhà nhưng mang đến cơ quan thì nó lại không chịu chạy, toàn báo lỗi font.... --> thế là em đành dịch ở nhà.... -> cũng có nhiều bất tiện quá!

Em vẫn ủng hộ cả 2 tay bác thực hiện dự án làm cái style theo format PhD của Bộ đi, khi đó bao nhiêu người sẽ đỡ vất vả, và bác làm luôn cái hướng dẫn cho tiện, (em hơi tham lam, kể mà gồm cả cái powerdot nữa thì tốt).

Hơi lạc quan tếu một chút, biết đâu sau này theo qui định của Bộ là: soạn thảo theo kích thước của LaTex với chuyên ngành khoa học cơ bản.... như mẫu style của ....
 
id = 490, parent = 486, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.202, time = 2005/12/11 (1134237401) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Quả thực bác mà làm cái đó thì em ủng hộ nhiệt tình, kể cả vật chất nhé.
Oops! Nghe cái này dzui nha
 
id = 493, parent = 479, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/12 (1134402199) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
pristep:
Rất tiếc là gói vn-tex của bác Hàn Thế Thành sao lại không bàn đến vấn đề này để mọi người đỡ vất vả nhỉ. Giải pháp của em là: đành sử dụng gói vnTex 2.0 của bác Nguyễn Hữu Điển, tuy không thật sự thoải mái lắm, nhưng được cái đáp ứng được yêu cầu về kích thước chữ (đây là em cũng được nhờ từ một bác đã bảo vệ xong luận án cho cái format). Em vì trình độ thấp kém nên đề nghị nếu bác nào có nhã ý, chỉnh sửa lại cái này cho nghiêm chỉnh làm cái style chung cho cộng đồng thì tốt quá.
Xin chào các bạn. Nếu như dùng gói vntex của Nguyễn Hữu Điễn thì chỉ dùng cho PCTex thôi phải không? Vì trong PCTex mình cũng đã dùng và dùng được font 14pt, còn trong MikTex hình như không dùng được phải không? Nếu được thì phải làm thế nào? À, rất vui khi nghe Kyanh nói về việc... tạo ra cỡ chữ 14pt cho Tex. Và cả "kế hoạch" để thay đổi quy định của Bộ nữa chứ. Cái này là phải ủng hộ 100% đấy
 
id = 498, parent = 493, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.64, time = 2005/12/13 (1134493038) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
Xin chào các bạn. Nếu như dùng gói vntex của Nguyễn Hữu Điễn thì chỉ dùng cho PCTex thôi phải không? Vì trong PCTex mình cũng đã dùng và dùng được font 14pt, còn trong MikTex hình như không dùng được phải không? Nếu được thì phải làm thế nào? À, rất vui khi nghe Kyanh nói về việc... tạo ra cỡ chữ 14pt cho Tex. Và cả "kế hoạch" để thay đổi quy định của Bộ nữa chứ. Cái này là phải ủng hộ 100% đấy
Theo dõi ở diễn đàn này, thì thấy có thể dùng gói VnTeX ở PCTeX. Ngược lại, thì cũng có thể. Nhưng đó là việc của thầy N.H Điển.

Font có sẵn rồi. Giỏi lắm thì mình chỉ mần lại để nó gần 14pt thôi. Đây là dự án trong Tết này. Mọi người xem các topic liên quan và góp ý nhé!

Thay đổi quy định của bộ: hỏng dám. Mình chỉ đề nghị ... cái hay mà thôi. Sắp tới mình cũng làm luận văn, sẽ đề nghị lên phòng Khoa học Huế
 
id = 599, parent = 493, thread = 462, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.162.18.60, time = 2005/12/23 (1135330985) ,
subject = Re:Vấn đề về cỡ chữ trong MiKTex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cuong12giaitich:
pristep:
Rất tiếc là gói vn-tex của bác Hàn Thế Thành sao lại không bàn đến vấn đề này để mọi người đỡ vất vả nhỉ. Giải pháp của em là: đành sử dụng gói vnTex 2.0 của bác Nguyễn Hữu Điển, tuy không thật sự thoải mái lắm, nhưng được cái đáp ứng được yêu cầu về kích thước chữ (đây là em cũng được nhờ từ một bác đã bảo vệ xong luận án cho cái format). Em vì trình độ thấp kém nên đề nghị nếu bác nào có nhã ý, chỉnh sửa lại cái này cho nghiêm chỉnh làm cái style chung cho cộng đồng thì tốt quá.
Xin chào các bạn. Nếu như dùng gói vntex của Nguyễn Hữu Điễn thì chỉ dùng cho PCTex thôi phải không? Vì trong PCTex mình cũng đã dùng và dùng được font 14pt, còn trong MikTex hình như không dùng được phải không? Nếu được thì phải làm thế nào? À, rất vui khi nghe Kyanh nói về việc... tạo ra cỡ chữ 14pt cho Tex. Và cả "kế hoạch" để thay đổi quy định của Bộ nữa chứ. Cái này là phải ủng hộ 100% đấy
Bạn em thì đúng là dùng VnTex của bác NHĐ cho PcTex, còn em thì dùng chính style mà bạn em cho để đưa vào MiTex. Chỉ có điều bác muốn dùng thì phải gài VnTex2.0 dành cho MikTex mà thôi.
kyanh:
Thay đổi quy định của bộ: hỏng dám. Mình chỉ đề nghị ... cái hay mà thôi. Sắp tới mình cũng làm luận văn, sẽ đề nghị lên phòng Khoa học Huế
Em cũng hi vọng đề đạt của bác sẽ được chấp nhận, nhưng quả thực là em chưa dám chắc đâu nhé. À, mà không ngờ lại gặp được bác ở trang bên kia, em thì hổng dám làm "TeX guru" đâu. Em chỉ là amateur thôi. Mà hổng biết ai rước được bác sang bên đó nhỉ?