VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4541, contains 4541, 4542, 4544, 4545, 4546, 4548, 4550
id = 4541, parent = 0, thread = 4541, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.45, time = 2008/04/30 (1209510340) ,
subject = Hỏi về cấu trúc luận văn, hits = 1437, karma = 0+0-,
Chào các anh, chị trên diễn đàn. Em đang soạn luận văn và em có vài câu hỏi.
Đoạn mã của em có dạng:
\documentclass[a4paper,12pt]{report}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{geometry}
\geometry{left=30mm,right=25mm,bottom=20mm,top=45mm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{wrapfig}

\let\up\MakeUppercase
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\lhead{\textbf{Khoa luan tot nghiep}}
\rhead{\textbf{L--4A}}

\rfoot{\textbf{Khoa}}
%\cfoot{}
\lfoot{\textbf{Dai hoc}}
\renewcommand\headrulewidth{2pt}
\renewcommand\footrulewidth{2pt}

\begin{document}

\begin{titlepage}
\begin{center}
\vspace*{1in}
{\LARGE \textbf{Su hap thu}\\\textit{\textbf{Ccac kich thich}}}
\par
\vspace{1.5in}
{\large Thay huong dan: GS. TSKH. \\Ng­êi thùc hiÖn: Le }
\par
\vfill
KLTNDH
\par
\vspace{0.5in}
Khoa
\par
\vspace{0.5in}
DHoc
\par
\vspace{0.5in}
\textit{Ngay thang nam}
\end{center}
\end{titlepage}

\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables

\chapter*{Loi Cam On}
Dau tien, em xin gui loi cam on

\chapter*{Mo dau}
Su tiep xuc giua cac khoa hoc

\pagenumbering{arabic}

\chapter{Mang}
\label{ch:tongquanmang}
\section{Khai niem}
Mang sinh hoc

\chapter*{Ket luan}

Voi doi tuong nghien cuu

\textit{Mot lan nua, em xin cam on } 

\appendix
\chapter{Phu luc }
\label{ch: phuluc}
\begin{center}
\textbf{Mang}
\end{center}

Trong phan phu luc, ta se
%**********************************************************************
\begin{thebibliography}{1}
\bibitem{tk:nvhieu}
Nguyen Van Hieu, ``Phuong phap'', \emph{Nha XB}, (2000)
\end{thebibliography}
\end{document}

Em muốn hỏi:
- Vì sao mình đã đặt \pagenumbering{arabic} ở trước Mở đầu rồi sang trang 1 vẫn bị đánh sai, nhảy lên trang trước đó (trang Lời cảm ơn).
- Em dùng \chapter*{Mo dau} để tránh có chữ Chương... trong phần đầu đề, nhưng đánh như vậy tên Mở đầu lại không liệt kê được trong phần Mục lục. Điều tương tự với Tài Liệu tham khảo.
- Em muốn chuyển một đoạn chữ nhất định sang cỡ chữ 10, 11 thì mình dùng lệnh gì?
Em cảm ơn diễn đàn rất nhiều.
 
id = 4542, parent = 4541, thread = 4541, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 133.1.92.83, time = 2008/04/30 (1209545942) ,
subject = Re:Hỏi về cấu trúc luận văn, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình xin được phép trả lời những thắc mắc của bạn:
- Về câu hỏi đầu tiên, mình đã lấy mã nguồn của bạn về chạy thử và không thấy vấn đề như bạn nói. Có thể mình chưa hiểu hết được vấn đề mà bạn thắc mắc chẳng .
- Để thêm một thứ gì đó vào phần mục lục, bạn có thể dùng lệnh \addcontentsline{file}{sec_unit}{entry}, trong đó
file là phần mở rộng của file mà bạn muốn thêm vào: nó sẽ là toc (table of contents) nếu bạn muốn thêm vào mục lục, sẽ là lof (list of figures) nếu bạn muốn thêm vào danh sách hình, sẽ là lot (list of tables) nếu bạn muốn theo vào danh sách bảng. Trong trường hợp của bản thì sẽ là toc.
sec_unit sẽ định dạng thứ mà bạn muốn thêm vào, coi nó như là một chapter hay một section. Mình đoán bạn muốn coi phần Mở đầu và Tài liệu tham khảo như là một chapter.
entry là nội dung bạn muốn thêm vào.
Như vậy để thêm Mở đầu và phần mục lục, bạn có thể làm như sau
\section*{Muc luc}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Muc luc}

Có một chú ý nho nhỏ: đó là khi LaTeXing mã nguồn sau khi thêm \addcontentsline, bạn có thể gặp lỗi. Để khắc phục bạn hãy xóa nhưng file có đuôi *.aux và *.toc đi nhé . Những file này do TeX tự động sinh ra và để trong cùng thư mục file *.tex của bạn đấy.
Bạn có thể tham khảo tại LINK_HERE
- Còn thay đổi cỡ chữ cho một đoạn văn bản thì cũng đơn giản thôi: mặc định, TeX có những lệnh sau để định dạng cỡ chữ:
\tiny
\scripsize
\footnotesize
\small
\normalsize (cái này mà mặc định à nghen)
\large
\Large
\LARGE
\huge
\Huge
Do bạn đã khai báo \documentclass[a4paper, 12pt]{report} nên cỡ chữ mặc định của toàn bộ văn bản sẽ là 12pt. Nếu bạn muốn có một đoạn văn bản cỡ 11pt thì bạn có thể dùng
{\small Doan van ban co 11 pt}

Hiển nhiên cỡ 10 pt sẽ là
{\footnotesize Doan van ban co 10 pt}

Nếu cần thiết, bạn cho mình địa chỉ mail. Mình sẽ gửi cho bạn file nguồn và file kết quả pdf. Không hiểu tại sao mình không sử dụng được chức năng gửi file trong diễn đàn .

Chúc mừng 33 năm ngày Giải phóng miền Nam.
 
id = 4544, parent = 4542, thread = 4541, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.45, time = 2008/04/30 (1209569105) ,
subject = Re:Hỏi về cấu trúc luận văn, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn anh dduyhai đã trả lời rất chi tiết.
- Thứ nhất, em đã đặt \pagenumbering{arabic} về dưới \chapter*{Mo dau} nhưng tex vẫn đánh số 1 bắt đầu từ \chapter*{Mo dau}. Mặt khác, nếu phần Mở Đầu chỉ có 1 trang thì tex sẽ đánh số đúng. Nhưng nếu phần mở đầu có ba trang thì trang thứ 1 sẽ bị đánh từ trang 3 của phần Mở Đầu. Em muốn tex đánh số 1 từ trang có đầu đề Mở Đầu. Ví dụ nếu em thay:
\chapter*{Loi Cam On}
Dau tien, em xin gui loi cam on

\chapter*{Mo dau}
Su tiep xuc giua cac khoa hoc

\pagenumbering{arabic}

\chapter{Mang}
\label{ch:tongquanmang}
\section{Khai niem}
Mang sinh hoc

bằng:
\chapter*{Loi Cam On}
Dau tien, em xin gui loi cam on
\pagenumbering{arabic}
\chapter*{Mo dau}
Su tiep xuc giua cac khoa hoc
\newpage
hhfhhhh

\chapter{Mang}
\label{ch:tongquanmang}
\section{Khai niem}
Mang sinh hoc

thì kết quả lại không như ý.
- Thứ hai, em dùng
\section*{Muc luc}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Muc luc}

thì cần phải thêm \newpage vào phía trên để nhảy trang mới cho Mục Lục. Mặt khác, nếu em dùng \chapter*{} thì trong chữ được cách trên, dưới rất đẹp. Nếu em dùng \section thì chữ trên dưới cứ sát vào nhau. Vậy nếu canh chỉnh thủ công thì dùng lệnh gì để cách ra vài hàng?
- Thứ 3 thì OK.
Em cảm ơn nhiều.
 
id = 4545, parent = 4544, thread = 4541, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 133.1.104.28, time = 2008/05/01 (1209631772) ,
subject = Re:Hỏi về cấu trúc luận văn, hits = 0, karma = 0+0-,
Vấn đề thứ nhất của bạn mình sẽ xem xét lại kỹ hơn .
Còn vấn đề thứ hai thì mình thuờng thấy mọi người để \chapter*{Mục lục} chứ ít ai để \section*{Mục lục} cả. Dĩ nhiên nếu bạn muốn thêm Mục lục vào phần Table of contents thì chắc cũng có cách thôi. Mình sẽ xem lại xem sao. Nhưng mà nghĩ kỹ thì việc cho Mục lục vào phần Table of contents thì hơi kỳ quái nhỉ.
 
id = 4546, parent = 4545, thread = 4541, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.45, time = 2008/05/01 (1209636639) ,
subject = Re:Hỏi về cấu trúc luận văn, hits = 0, karma = 0+0-,
Em hơi lộn chút. Em muốn cho phần Mở đầuLời cảm ơn vào Mục lục cơ. Nếu dùng \chapter*{} thì đẹp nhưng không hiện trong Mục lục, dùng \chapter không sao thì lại hiện Chương+số ở đầu đề.
Cảm ơn anh.
 
id = 4548, parent = 4546, thread = 4541, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 133.1.92.83, time = 2008/05/02 (1209729288) ,
subject = Re:Hỏi về cấu trúc luận văn, hits = 0, karma = 1+0-,
Bạn thử đoạn mã này xem sao nhá . Chú ý vị trí của \pagenumbering
\documentclass[a4paper,12pt]{report}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{geometry}
\geometry{left=30mm,right=25mm,bottom=20mm,top=45mm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{wrapfig}

\let\up\MakeUppercase
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\lhead{\textbf{Khoa luan tot nghiep}}
\rhead{\textbf{L--4A}}

\rfoot{\textbf{Khoa}}
%\cfoot{}
\lfoot{\textbf{Dai hoc}}
\renewcommand\headrulewidth{2pt}
\renewcommand\footrulewidth{2pt}

\begin{document}

\begin{titlepage}
\begin{center}
\vspace*{1in}
{\LARGE \textbf{Su hap thu}\\\textit{\textbf{Ccac kich thich}}}
\par
\vspace{1.5in}
{\large Thay huong dan: GS. TSKH. \\Nguoi thuc hien: Le }
\par
\vfill
KLTNDH
\par
\vspace{0.5in}
Khoa
\par
\vspace{0.5in}
DHoc
\par
\vspace{0.5in}
\textit{Ngay thang nam}
\end{center}
\end{titlepage}

\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables

\chapter*{Loi Cam On}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Loi cam on}
Dau tien, em xin gui loi cam on

\chapter*{Mo dau}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Mo dau}
Su tiep xuc giua cac khoa hoc\chapter{Mang}
\pagenumbering{arabic}
\label{ch:tongquanmang}
\section{Khai niem}
Mang sinh hoc

\chapter*{Ket luan}

Voi doi tuong nghien cuu

\textit{Mot lan nua, em xin cam on } 

\appendix
\chapter{Phu luc }
\label{ch: phuluc}
\begin{center}
\textbf{Mang}

Co 12pt ne

{\small Co 11pt ne}

{\footnotesize Co 10pt ne}
\end{center}

Trong phan phu luc, ta se
%**********************************************************************
\begin{thebibliography}{1}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Tai lieu tham khao}
\bibitem{tk:nvhieu}
Nguyen Van Hieu, ``Phuong phap'', \emph{Nha XB}, (2000)
\end{thebibliography}
\end{document}
 
id = 4550, parent = 4548, thread = 4541, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 203.160.1.45, time = 2008/05/03 (1209765021) ,
subject = Re:Hỏi về cấu trúc luận văn, hits = 0, karma = 0+0-,
Ổn rồi, cảm ơn anh! Như vậy cần đặt \pagenumbering ở đằng sau \chapter thì mới đánh số đúng.