VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4504, contains 4504, 4505, 4506, 4509
id = 4504, parent = 0, thread = 4504, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 203.113.130.216, time = 2008/04/24 (1209053388) ,
subject = Đánh tiếng Việt trong 1 đoạn văn bản, hits = 853, karma = 0+0-,
\me có một vấn đề cần đến sự giúp đở của các bác đây:

Mình soạn một tài liệu bằng Tiếng anh, nhưng trong đó có một số đoạn tiếng việt. Nếu dùng gói vntex với câu lệnh \usepackage{vietnam} thì nó làm thay đổi định dạng và các caption của nhiều thứ.

Có cách nào vẫn dùng các lệnh bỏ dấu tiếng Việt của Hàn Thế Thành, ví dụ như \ohorn; \uhorn..., nhưng không cần dùng gói vntex không? Hay có thể dùng gói vntex nhưng không làm thay đổi caption của các môi trường khác.
 
id = 4505, parent = 4504, thread = 4504, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 122.23.177.187, time = 2008/04/25 (1209068855) ,
subject = Re:Đánh tiếng Việt trong 1 đoạn văn bản, hits = 0, karma = 1+0-,
Bác hchon có thể dùng gói babel và gói inputenc để xử lý vấn đề bác đang lăn tăn.
\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[vietnam, english]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\begin{document}
\chapter{Hello, It is English}
{\selectlanguage{vietnam} Đây là tiếng Việt}
\chapter{It is still english}
\end{document}

Ở đây em giả thiết là bác nhập tiếng Việt theo bảng mã UTF-8 nhá.
 
id = 4506, parent = 4505, thread = 4504, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hchon, ip = 58.187.110.86, time = 2008/04/25 (1209073187) ,
subject = Re:Đánh tiếng Việt trong 1 đoạn văn bản, hits = 0, karma = 1+0-,
Ok, Thanks ddhai.

Nhưng cách hày chỉ thực hiện được cho những đoạn văn bản bình thường. Còn đối với các đoạn đặc biệt, chẳng hạn như: \title{vietnamese}; \author{vietnamese} thì vẫn chưa thực hiện được.

Vậy có cách nào khác không nhỉ?
 
id = 4509, parent = 4506, thread = 4504, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 122.23.177.187, time = 2008/04/26 (1209161446) ,
subject = Re:Đánh tiếng Việt trong 1 đoạn văn bản, hits = 0, karma = 1+0-,
Được mà anh hchon:
\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[vietnam, english]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\begin{document}
\title{{\selectlanguage{vietnam} Đây là đài tiếng nói Việt Nam}}
\author{{\selectlanguage{vietnam} Phát thanh từ Hà Nội - Thủ đô nước CHXHCN Việt Nam}}
\maketitle
\chapter{Hello It is English}
{\selectlanguage{vietnam} Đây là tiếng Việt}
\chapter{It is still english}
\end{document}