VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4488, contains 4488, 4489
id = 4488, parent = 0, thread = 4488, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 118.68.169.210, time = 2008/04/19 (1208553845) ,
subject = Đánh số thứ tự cho ví dụ, hits = 555, karma = 0+0-,
Các bạn có cách nào để đánh số thứ tự cho ví dụ không? Chẳng hạn, mình tạo "ví dụ 1.1", vậy thì có cách nào để đánh số thứ tự "1.1" không? Cảm ơn các bạn!
 
id = 4489, parent = 4488, thread = 4488, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/19 (1208565577) ,
subject = Re:Đánh số thứ tự cho ví dụ, hits = 0, karma = 0+0-,
files:ntheorem