VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4466, contains 4466, 4469
id = 4466, parent = 0, thread = 4466, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 118.68.170.98, time = 2008/04/12 (1208019510) ,
subject = Chèn tên chương lên header, hits = 491, karma = 0+0-,
Mình muốn chèn tên chương lên header nhưng tên chương quá dài. Các bạn có cách nào cắt ngắn tên chương không? Cảm ơn.
 
id = 4469, parent = 4466, thread = 4466, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/13 (1208041438) ,
subject = Re:Chèn tên chương lên header, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng thế này

\chapter[Tiêu đề chương trên header]{Tiêu đề thật sự của chương}


Xem thêm ở forum:2422