VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4459, contains 4459, 4460
id = 4459, parent = 0, thread = 4459, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 118.68.168.67, time = 2008/04/08 (1207607379) ,
subject = Chèn equation vào bảng, hits = 560, karma = 0+0-,
Các bạn cho mình hỏi, tại sao mình chèn môi trường equation vào trong ô của bảng lại không được chấp nhận? Có cách nào để cho các ô của bảng không bị tràn ra ngoài trang giấy? Cảm ơn
 
id = 4460, parent = 4459, thread = 4459, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.51.180, time = 2008/04/10 (1207769146) ,
subject = Re:Chèn equation vào bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
1. để tránh tràn nội dung trong ô của bảng, thì hoặc là tăng kích thước của ô / bảng, hoặc là dàn xếp lại nội dung (bỏ bớt cái không cần thiết, chỉ giữa lại cái thừa). Tất nhiên, cách sau hoàn toàn phụ thuộc vào bạn

2. môi trường equation không chèn được vào trong ô của bảng, đúng rồi! Cách đơn giản là bạn dùng các dòng với công thức toán chung dòng ($....$). Hoặc là bạn dùng môi trường minipage:

% bắt đầu nội dung của ô
\begin{minipage}{.6\textwidth}
  \begin{equation}
  \end{equation}
\end{minipage}
% kết thúc nội dung ô


Chúc thành công