VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4456, contains 4456, 4457
id = 4456, parent = 0, thread = 4456, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = khueenivl, ip = 193.52.208.229, time = 2008/04/05 (1207347549) ,
subject = Lỗi PCTeX, hits = 461, karma = 0+0-,
Em gặp lỗi sau trong PCTeX mà không biết là lỗi gì: overfull \hbox.
Xin nhờ chỉ giúp và xin cảm ơn ạ !
 
id = 4457, parent = 4456, thread = 4456, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.137, time = 2008/04/05 (1207349418) ,
subject = Re:Lỗi PCTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
thường đó là cảnh báo tràn (tràn trang, tràn box,...). Bạn có thể bỏ qua. Nếu tràn quá nhiều thì kết quả có thể xem ở trong kết quả - khi đó, phải có điều chỉnh thích hợp tuỳ vào mã nguồn của bạn