VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4424, contains 4424, 4427
id = 4424, parent = 0, thread = 4424, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lemhoang, ip = 117.4.10.209, time = 2008/03/20 (1205946180) ,
subject = Tham chiếu đến tài liệu tham khảo, hits = 442, karma = 0+0-,
Trong lúc soạn thảo nếu ta dùng \cite{ten_nhan} thì sẽ được số thứ tự của tài liệu đó trong danh sách tài liệu tham khảo, chẳng hạn như [1].
Tôi muốn thêm phía sau số thứ tự đó là số trang nữa, chẳng hạn như [1, tr.20-30], thì phải làm thế nào? Xin được hướng dẫn. Xin cám ơn.
 
id = 4427, parent = 4424, thread = 4424, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.20.0.87, time = 2008/03/20 (1206000048) ,
subject = Re:Tham chiếu đến tài liệu tham khảo, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn dùng thử \cite[xxx]{yyy}