VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4411, contains 4411, 4413, 4414, 4415
id = 4411, parent = 0, thread = 4411, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.152, time = 2008/03/11 (1205231173) ,
subject = Vẽ bảng - makecell, hits = 775, karma = 0+0-,
Trong tài liệu hướng dẫn gói makecell có ví dụ vẽ bảng

http://files.myopera.com/nducphuong/viettug/table1.JPG
bằng đoạn mã

\documentclass{report}
\usepackage{makecell}
\begin{document}
\renewcommand\theadset{\def\arraystretch{.85}}%
\begin{tabular}{|l|c|c|}
\hline
\multirowthead{4}{First ...}&
\multicolumn{2}{c|}{\thead{Multicolumn head}}\\ \cline{2-3}
& \thead{Second ...} & \thead{Third ...}\\ \hline
Cell text & A &\multirowcell{3}{28--31}\\ \cline{1-2}
\makecell{Multilined\\Cell text} & B& \\ \hline
\makecell[l]{Left ...} & C & \multirowcell{4}[1ex][l]{37--43}\\ \cline{1-2}
\makecell[r]{Right ...} & D & \\ \hline
\makecell[b]{Bottom ...} & E & \multirowcell{5}[1ex][r]{37--43\\52--58}\\
\cline{1-2}
\makecell[ wiki:p{5cm}]{Cell ...} & F & \\ \cline{1-2}
\makecell[{{>{\parindent1em}p{5cm}}}]{Cell ...} & G & \\ \hline
\end{tabular}
\end{document}


Nhưng sao mình chạy thử nó không giống

http://files.myopera.com/nducphuong/viettug/table2.JPG

Làm sao để canh dòng tex mằm giữa giống như hình đầu tiên. Các bác giúp dùm
 
id = 4413, parent = 4411, thread = 4411, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.19.101.157, time = 2008/03/12 (1205310159) ,
subject = Re:Vẽ bảng - makecell, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào bạn.

Sau khi đọc qua tài liệu của makecell, không thấy đề cập đến canh giữa Vertically, mình đã tải mã nguồn makecell.dtx về và biên dịch thử trên hệ thống texlive-2007. Kết quả là gì? Giống hệt như
http://files.myopera.com/nducphuong/viettug/table2.JPG

Vì thế, mình cho rằng bản tài liệu cuối đã được tác giả xử lý đặc biệt. Bạn thử thêm một dòng trắng vào trước dòng chữ "First ..." để có được các khoảng trắng vừa ý!

Mình sẽ nghiên cứu thêm và trả lời sau nhé
 
id = 4414, parent = 4413, thread = 4411, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2008/03/13 (1205419488) ,
subject = Re:Vẽ bảng - makecell, hits = 0, karma = 1+0-,
\documentclass{report}
\usepackage{makecell}
\usepackage{multirow}
\begin{document}
\begin{table}[p]
\renewcommand\theadset{\def\arraystretch{.85}}%
 {\caption{Example of multirowed cells}\label{tab:mrowI}}%
 {\begin{tabular}{|l|c|c|}
 \hline
 \multirowthead{4}{First Column head}&
 \multicolumn{2}{c|}{\thead{Multicolumn head}}\\
 \cline{2-3}
  & \thead{Second \\multlined \\ column head} &
   \thead{Third \\ column head}\\
 \hline
 Cell text & A &\multirowcell{3}{28--31}\\
 \cline{1-2}
 \makecell{Multilined\\Cell text} & B& \\
 \hline
 \makecell[l]{Left aligned\\ cell text} & C
                          & \multirowcell{4}[1ex][l]{37--43}\\
 \cline{1-2}
 \makecell[r]{Right aligned\\ cell text} & D & \\
 \hline
 \makecell[b]{Bottom aligned\\ cell text} & E &
   \multirowcell{5}[1ex][r]{37--43\\52--58}\\
 \cline{1-2}
 \makecell[ wiki:p{5cm}]{Cell long long long long text with predefined width}
                      & F & \\
 \cline{1-2}
 \makecell[{{>{\parindent1em}p{5cm}}}]{Cell long long long long text with
    predefined width} & G & \\
 \hline
 \end{tabular}}
 \end{table}
 \end{document}

Đã chạy thành công, ko biết có đúng ý của nducphuong chưa?
http://i251.photobucket.com/albums/gg317/abab1970/makacell.png?t=1205558696
 
id = 4415, parent = 4414, thread = 4411, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2008/03/13 (1205420429) ,
subject = Re:Vẽ bảng - makecell, hits = 0, karma = 0+0-,
Không hiểu sao chữ "wiki:" cứ tự động thêm vào trong đoạn tex. Dòng có chữ wiki đó sửa lại đúng là:

\makecell[{_{p{5cm}}_}]{Cell long long long long text with predefined width}

nhưng chú ý phải bỏ 2 dấu gạch dưới "_" đi