VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4398, contains 4398, 4399
id = 4398, parent = 0, thread = 4398, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanminh, ip = 58.186.33.145, time = 2008/02/24 (1203807433) ,
subject = Xin hỏi cách chỉ cỡ chữ trong 1 phần tài liệu, hits = 460, karma = 0+0-,
Các bạn cho mình hỏi cách chỉnh cỡ chữ trong riêng 1 bảng hoặc đoạn văn, nhưng ko phải là toàn tài liệu. Cám ơn các bạn nhiều.
 
id = 4399, parent = 4398, thread = 4398, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 123.19.110.14, time = 2008/02/24 (1203845427) ,
subject = Re:Xin hỏi cách chỉ cỡ chữ trong 1 phần tài liệu, hits = 0, karma = 0+0-,
với các đoạn văn ngắn, bạn có thể làm như sau:

{\small đoạn văn theo sau sẽ có cỡ nhỏ }


với các bảng và đoạn dài hơn, bạn dùng group

\begin{group}
\small
 % nội dung của group sẽ có cỡ nhỏ
\end{group}


Nếu phải lặp đi lặp lại việc thay đổi này, bạn nên viết riêng một môi trường để dùng