VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4390, contains 4390, 4392, 4393
id = 4390, parent = 0, thread = 4390, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.153, time = 2008/02/18 (1203292097) ,
subject = Font size trong môi trường lstlisting, hits = 662, karma = 0+0-,
Các bác giúp dùm, trong môi trường lstlisting (trình bày mã chương trình), muốn dùng font chữ không chân và size=\large thì option the nào?
 
id = 4392, parent = 4390, thread = 4390, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.99.96, time = 2008/02/19 (1203374476) ,
subject = Re:Font size trong môi trường lstlisting, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn cần đổi font cho keyword, text, hay cho comment? ví dụ:

% cập nhật bởi kyanh, 11:54 pm
\lstset{language=C,keywordstyle=\small\ssfamily}
\begin{lstlisting}
....
\end{lstlisting}


have fun!

PS: thanks longgia2001 (tester)
 
id = 4393, parent = 4392, thread = 4390, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 123.20.221.241, time = 2008/02/19 (1203377751) ,
subject = Re:Font size trong môi trường lstlisting, hits = 0, karma = 0+0-,
Thanks bác viettug nhiều!