VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 4367, contains 4367, 4370, 4375
id = 4367, parent = 0, thread = 4367, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 203.162.3.155, time = 2008/01/28 (1201518952) ,
subject = Bỏ toc của powerdot, hits = 666, karma = 0+0-,
Các bác giúp dùm mình vấn đề thế này: trong powerdot có toc (mục lục bên phải) rất tiện lợi. Có những slide cần chèn hình to muốn bỏ toc đi thì làm thế nào? Còn muốn chèn blank slide có được không vậy? Thanks!!!
 
id = 4370, parent = 4367, thread = 4367, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 123.19.110.52, time = 2008/01/28 (1201526766) ,
subject = Re:Bỏ toc của powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
files:powerdot-1.3-doc-vn
 
id = 4375, parent = 4367, thread = 4367, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 117.2.45.46, time = 2008/02/05 (1202197751) ,
subject = Re:Bỏ toc của powerdot, hits = 0, karma = 0+0-,
Có đấy!
Bạn hãy chọn một sty khác. Điều này là chắc chắn.